Організація та техніка міжнародного трансферу товарів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня комплексу теоретичних знань і практичних навичок у сфері трансферу та комерціалізації технологій, технологічного аудиту, які вони можуть застосовувати у майбутній професійній діяльності щодо ефективного здійснення трансферу технологій. Завданнями вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня знаннями й навичками у сфері трансферу та комерціалізації технологій, які вони можуть застосовувати у майбутній професійній діяльності щодо ефективної реалізації стратегії технологічного розвитку як ключового інструменту підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки як окремого підприємства, так і країни в цілому. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня мають засвоїти компетентності: - Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. - Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. - Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. - Здатність розробляти плани й проекти, спрямовані на досягнення поставленої мети і зорієнтовані на наявні ресурси, розпізнавати та керувати чинниками, що впливають на витрати у планах і проектах. - Здатність керувати проектами та оцінювати їхні результати. Програмні результати: Уміння обґрунтування та оцінювання інноваційних проектів, знання методик просування їх на ринку, вміння виконувати економетричну та науковометричну оцінки. Показати здатність до самостійного вирішення поставлених задач інноваційного характеру (кваліфікаційна робота, курсове проектування), уміння аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішення, зокрема і публічно.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління комерційними ризиками Методи і моделі оптимізації трансферних потоків торговельної організації Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Короткий зміст навчальної програми: Теоретико – методологічні основи трансферу технологій. Інтелектуальна власність – вартісна основа трансферу технологій. Проведення технологічного аудиту. Організаційні механізми трансферу технологій. Специфічні форми технологічного обміну. Ліцензування як основна форма трансферу і комерціалізації технологій. Методи вартісної оцінки об’єкту. Моделювання процесу трансферу технологій: труднощі й проблеми створення та прийняття нововведень. Участь України у міжнародному трансфері технологій. Державне регулювання у сфері трансферу технологій
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, тестовий контроль. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Андронова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: монографія / О.Ф. Андронова, А.В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 с. 2. Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій: навчальний посібник для вузів К.: Знання, 2011. – 365 с. 3. Мокій А.І. Бабець І.Г., Полякова Ю.В. Комерціалізація технологій та об’єктів патентного права: навчальний посібник. - Львів: ЛКА, 2010. – 416 с. 4. Перерва П. Г., Коциски Д., Сакай Д., Верешне Шомоши М. Трансфер технологий. Монография. – Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – 668 с. 5. Трансфер технологій: підручник / А. А. Мазаракі, Г. О. Андрощук, С. І. Бай та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун – т, 2014. – 556 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).