Бізнес-моделі підприємств інтернет-торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.028
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою та завданням вивчення дисципліни є формування у студентів високого рівня інформативних компетенцій щодо основних напрямків розвитку електронної комерції, способів її ведення, механізмів підтримки та застосування підприємницької діяльності в Інтернет-середовищі, а також використання електронної комерції у практиці управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки. Завдання дисципліни: розуміння сутності електронного бізнесу та е-комерції; вивчення видів та моделей е-бізнесу; усвідомлення сутності системи електронної комерції у корпоративному та у споживчому секторі. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: теоретичні основи організації та функціонування підприємств електронного бізнесу, види електронного бізнесу, особливості формування системи електронної комерції у корпоративному секторі та системи електронної комерції у споживчому секторі. вміти: характеризувати кожний із видів електронного бізнесу, наводити приклади моделей е-комерції, створювати електронний магазин, робити покупки за допомогою електронного магазину з використанням різноманітних видів електронних платіжних систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління комерційними ризиками Методи і моделі оптимізації трансферних потоків торговельної організації Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення Інтернет-бізнесу. Організаційно- правове забезпечення електронного бізнесу. Формування моделі електронного бізнесу. Електронна комерція. Електронні ринки. Інтерактивне банківське обслуговування та системи електронних платежів. Маркетинг в електронному бізнесі. Управління взаєминами із покупцями. Безпека електронного бізнесу. Оцінка ефективності систем електронного бізнесу. Перспективи розвитку електронного бізнесу
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, тестовий контроль. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення / В. Б. Василів. - Рівне : НУВГП, 2008. - 167 с. [Електронний ресурс] - режим доступу: http://ep3.nuwrn.edu.ua 2. Зайцева О.О., Болотинюк І.М. Електронний бізнес: Навчальний посібник. / За наук. ред. Н.В. Морзе. - Івано-Франківськ : «Лілея-НВ»- 2015. - 264 с. 3. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навчальний посібник. : -Київ ЦНЛ 2004. - 384 с. 4. Береза B.C. Електронна комерція . 2002 .-328 с 5. Пономаренко B.C. Електронна комерція Навчальний посібник. Київ 2004 443с. 6. Зймор, Дзниел . Злектронньїй бизнес: зволюция и/или революция. Зймор, Дзниел : Пер. с англ. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. -725 с. 7. Успенский И. Знциклопедия Интернет-бизнеса. СПб.: Питер, 2001. - 432 с. 8. Кисилев Ю.Н. Злектронная комерция: практическое руководство. СПб.: ООО «ДиасСофтЮП», 2001. 204 с. 9. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. -СПб.: Питер, 2002. - 272с. 10. Звод Илайес. Злектронная комерция. Практическое руководство. СПб.: ООО «ДиасСофтЮП», 2002. 608 с. 11. Закон України про електронний документообіг./http://www. rada.gov.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).