Інформаційні технології електронного бізнесу

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.029
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою курсу є здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у вивченні сучасних і стратегічних технологій електронної комерції, що передбачає розгляд принципів роботи систем e-commerce, ефективного та безпечного застосування на практиці сучасних засобів та технологій електронної комерції. Завдання вивчення курсу полягає у дослідженні студентами еволюційного становлення електронної бізнесу та комерції; визначенні основних принципів функціонування ринку електронної комерції; використанні знань про системи електронного бізнесу в управлінні, плануванні та фінансовому контролі електронного магазину. Програмні результати навчання: – знати і розуміти теоретичні основи знання з засад електронного бізнесу, типів електронних платежів, методів захисту інформації; – володіти методичним інструментарієм основ web-бізнесу; – використовувати принципи функціонування віртуальних магазинів, а також системи безпеки використовуваних при розрахунках через Інтернет; – формувати і аналізувати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління комерційними ризиками Методи і моделі оптимізації трансферних потоків торговельної організації Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Короткий зміст навчальної програми: Поняття електронного бізнесу й електронної комерції. Електронна комерція як складова електронного бізнесу. Основи функціонування глобальної комп’ютерної мережі Internet. Система електронної комерції в корпоративному секторі: корпоративні представництва в Інтернеті, віртуальні підприємства, Інтернеті нкубатори, мобільна комерція. Електронні платіжні системи. Реклама в електронній комерції. Використання технології intranet для внутрішніх потреб компанії. Правові засади функціонування е-комерції
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, тестовий контроль. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Алексунин В. В. Родигина. М Электронная коммерция и маркетинг в Интернете. 2005. 216 с. 2. Грехов А.М. Електронний бізнес (Е-комерція): навчальний посібник.К.: Кондор, 2008. 302 с. 3. Гужва В.М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі. Навч. Посібник. К: КНЕУ,2002.209с. 4. Драчов В. Мобільна торгівля як один з перспективних напрямків електронної торгівлі. Журнал європейської економіки. 2005. Т. 4, червень. С. 242-255. 5. Лысенко Ю.Г. Электронная коммерция.Кн. 5. Донецк: ООО "ЮгоВосток, Лтд", 2004. 187 с. 6. Степанова Л.М. Рассамакін В.Я.Основи електронного документообігу: навч. Посібник. К.: КНТЕУ, 2004.154 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).