Бізнес-діагностика підприємств інтернет-торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.027
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими знаннями та навичками у сфері електронної комерції, фінансових Інтернетпослуг, використання інформаційних технологій в електронному бізнесі, а також сучасних електронних платіжних систем. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати належний рівень знань із найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу, а саме: знати основи веб-бізнесу та принципи функціонування віртуальних магазинів; системи безпеки при розрахунках через Інтернет; поняття «Електронного бізнесу» та «Інтернет-торгівлі»; особливості бізнес-моделей електронної торгівлі; функціонування платіжних та фінансових систем Інтернету; класифікації та загальні характеристики електронних систем взаєморозрахунків та платежів з використанням мережі Інтернет; елементи електронного ринку; особливості віртуальних підприємств; тактичні прийоми електронної комерції; особливості і переваги Інтернет-маркетингу; методологію та технологію реалізації маркетингових заходів в мережі Інтернет. вміти аналізувати фінансову, нормативну та економіко-технологічну інформацію в області Інтернет-торгівлі; володіти найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і практичними прийомами маркетингу, вільно користуватися понятійним апаратом, , здійснювати покупки в мережі Інтернет з використанням різних видів електронних платіжних систем і користуватися фінансовими послугами; використовувати сучасні мережеві інформаційні продукти; застосовувати методи ціноутворення в Інтернет-торгівлі; здійснювати побудову нейронних мереж різної структури та складності; розробляти рекламні кампанії в мережі; використовувати методи реалізації банерної реклами; розробляти концептуальні положення з організації віртуального представництва підприємства у мережі; створювати багатофункціональні веб-сайти для здійснення комерційної діяльності в мережі Інтернет; виконувати ділові операції та угоди з використанням сучасних електронних засобів та прикладних програм побудови систем комерційної діяльності в мережі Інтернет.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління комерційними ризиками Методи і моделі оптимізації трансферних потоків торговельної організації Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття Інтернет торгівлі та електронної комерції. Маркетинг в Інтернет торгівлі. Електронний ринок на базі мережі Інтернет. Електронна підтримка покупців в споживчому секторі. Тактичні прийоми Інтернет торгівлі. Пошукова оптимізація та просування в мережі Інтернет. Електронні платіжні системи та фінансові інструменти. Системи Інтернет-торгівлі в корпоративному секторі економіки
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, тестовий контроль. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Коен Дж., Шмідт Е. Новий цифровий світ / Пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис, 2015. 368 с. 2. Маєвська А.А. Електронна комерція і право: навч.-метод. посібник. Харків, 2010. 256 с. 3. Меджибовська Н.С. Електронна комерція. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 384 с. 4. Мейерсон М., Скарборо М. Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно знать, чтобы открыть свой магазин в интернете / пер. с англ. Ольги Терентьевой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 320 с. 5. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: підручник скач,. К.: Знання, 2007. 535 с. 6. Положення про електронні гроші в Україні: Постанова № 481 Правління Національного банку України від 04.11.2010 р.иКЬ: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/zl336-10#Text 7. Про електронну комерцію: Закон України № 675-УПІ від 3 вересня 2015 р. ШШ: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/675-19#Text 8. Пушкар О.І., Грабовський Є.М. Віртуальні підприємства та електронний бізнес: конспект лекцій . Харків, 2008. 47 с. 9. Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю.В. Електронна комерція: Навч. посібник. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с. 10. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник. К.:Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Бізнес-діагностика підприємств інтернет-торгівлі (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими знаннями та навичками у сфері електронної комерції, фінансових Інтернетпослуг, використання інформаційних технологій в електронному бізнесі, а також сучасних електронних платіжних систем. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати належний рівень знань із найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу, а саме: знати основи веб-бізнесу та принципи функціонування віртуальних магазинів; системи безпеки при розрахунках через Інтернет; поняття «Електронного бізнесу» та «Інтернет-торгівлі»; особливості бізнес-моделей електронної торгівлі; функціонування платіжних та фінансових систем Інтернету; класифікації та загальні характеристики електронних систем взаєморозрахунків та платежів з використанням мережі Інтернет; елементи електронного ринку; особливості віртуальних підприємств; тактичні прийоми електронної комерції; особливості і переваги Інтернет-маркетингу; методологію та технологію реалізації маркетингових заходів в мережі Інтернет. вміти аналізувати фінансову, нормативну та економіко-технологічну інформацію в області Інтернет-торгівлі; володіти найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і практичними прийомами маркетингу, вільно користуватися понятійним апаратом, , здійснювати покупки в мережі Інтернет з використанням різних видів електронних платіжних систем і користуватися фінансовими послугами; використовувати сучасні мережеві інформаційні продукти; застосовувати методи ціноутворення в Інтернет-торгівлі; здійснювати побудову нейронних мереж різної структури та складності; розробляти рекламні кампанії в мережі; використовувати методи реалізації банерної реклами; розробляти концептуальні положення з організації віртуального представництва підприємства у мережі; створювати багатофункціональні веб-сайти для здійснення комерційної діяльності в мережі Інтернет; виконувати ділові операції та угоди з використанням сучасних електронних засобів та прикладних програм побудови систем комерційної діяльності в мережі Інтернет.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління комерційними ризиками Методи і моделі оптимізації трансферних потоків торговельної організації Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття Інтернет торгівлі та електронної комерції. Маркетинг в Інтернет торгівлі. Електронний ринок на базі мережі Інтернет. Електронна підтримка покупців в споживчому секторі. Тактичні прийоми Інтернет торгівлі. Пошукова оптимізація та просування в мережі Інтернет. Електронні платіжні системи та фінансові інструменти. Системи Інтернет-торгівлі в корпоративному секторі економіки
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, тестовий контроль. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Коен Дж., Шмідт Е. Новий цифровий світ / Пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис, 2015. 368 с. 2. Маєвська А.А. Електронна комерція і право: навч.-метод. посібник. Харків, 2010. 256 с. 3. Меджибовська Н.С. Електронна комерція. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 384 с. 4. Мейерсон М., Скарборо М. Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно знать, чтобы открыть свой магазин в интернете / пер. с англ. Ольги Терентьевой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 320 с. 5. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: підручник скач,. К.: Знання, 2007. 535 с. 6. Положення про електронні гроші в Україні: Постанова № 481 Правління Національного банку України від 04.11.2010 р.иКЬ: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/zl336-10#Text 7. Про електронну комерцію: Закон України № 675-УПІ від 3 вересня 2015 р. ШШ: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/675-19#Text 8. Пушкар О.І., Грабовський Є.М. Віртуальні підприємства та електронний бізнес: конспект лекцій . Харків, 2008. 47 с. 9. Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю.В. Електронна комерція: Навч. посібник. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с. 10. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник. К.:Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).