Митне регулювання

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.025
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою викладення навчальної дисципліни “Митне регулювання” є: оволодіння студентами базовими знаннями щодо особливостей митного регулювання в Україні, структури та повноважень митних органів, стягнення митних платежів, митного оформлення і митного контролю. Основні завдання вивчення дисципліни “Митне регулювання”: вивчення сутності й особливостей товарної номенклатури; здійснення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; основних напрямків митної політики; порядку та умов переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів комерційного призначення; стягнення митних платежів; здійснення митного оформлення і митного контролю; міжнародного співробітництва та інтегрування митної системи України у світову систему господарювання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: законодавство, що регулює діяльність митних органів та особливості нарахування і сплати митних платежів, цілі, форми і зони митного контролю, види і форми перевезення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, структуру гармонізованої системи опису і кодування товарів, УКТ ЗЕД; поняття суб’єкта ЗЕД та порядок його реєстрації в митних органах; митні режими; порядок декларування і пропуску товарів; нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності; уміти: використовувати отримані знання для здійснення митного оформлення товарів, застосовувати на практиці законодавство України щодо митного декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, використовувати професійні права та обов’язки митного брокера, забезпечувати відповідність умов зовнішньоторговельної угоди вимогам митного і валютного законодавства України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Корпоративна культура і фінансова грамотність у сфері міжнародних трансферних відносин Логістика
Короткий зміст навчальної програми: Митно-тарифне регулювання в зовнішньоекономічній діяльності як інструмент економічної політики держави Митні платежі Українська класифікація товарів ЗЕД Нетарифні методи регулювання ЗЕД Особливості митного оформлення та декларування товарів Митний контроль в Україні Митні режими та їх особливості Особливості переміщення та пропуск товарів та транспортних засобів через митний кордон України Порушення митних правил та відповідальність за їх порушення
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30% ) - індивідуальне науково-дослідне завдання,підготовка до навчальних занять та контрольних заходів підсумковий контроль (70% ) - екзамен
Рекомендована література: 1. Гіжевський В. К. Митне право України : навч. посіб. / В. К. Гіжевський, І. І. Світлак, І. В. Скірський. – К. : Атіка, 2008. – 203 с. 2. Гребельник О. П. Митна справа. [текст] підручник. 4-те вид. оновл. та доповн. / О. П. Гребельник – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 472 с. 3. Дубініна А. А. Митна справа : підруч. / А. А. Дубініна. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 4. Актуальні питання теорії та практики митної справи : монографія ; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький. : ПП Мельник А.А., 2013. – 428 с. – (Митна справа в Україні. Том 21)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).