Управління комерційними ризиками

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання навчальної дисципліни Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати законодавство у сфері комерційної діяльності; - знати класифікаційні ознаки комерційних ризиків; - знати систему чинників, які формують певні види комерційного ризику; - володіти технологіями вимірювання ризиків комерційної діяльності з врахуванням вимог сучасного законодавства України та галузевих особливостей; - володіти методами стратегічного управління та прогнозування комерційних ризиків; Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентності: загальних: - здатність до адаптації та дії в новій ситуації; - вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; - здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; - здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); - визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. фахових: - здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур; - здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та /або біржовій діяльності; - здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; - здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності; - здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності; - визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення; - застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних групп; - визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.; - впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка торговельного підприємства Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів Основи підприємництва Методи емпіричного дослідження ринку Математика для економістів Економічне прогнозування ефективності комерційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття дисципліни Підходи до класифікації ризиків Особливості ризиків у різних сферах діяльності Технології оцінки небезпеки ризиків Передбачення ризиків у бізнес-плані Стратегічне прогнозування ризиків Особливості управління фінансовими ризиками в комерційній діяльності. Страхування ризиків за рахунок зовнішніх і внутрішніх резервів, оптимальний баланс
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%,іспит).
Рекомендована література: Базова 1. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2016. – 312 с. 2. Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст]: навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.]; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2016. – 208 с. 3. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Вітлінського – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с. 4. Коротун С.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: Конспект лекцій для студентів екон. спец. – Рівне: ПАРАДАЙЗ, 2016. – 102 с. 5. Мазаракі А. А., Мельник Т. М.,Генералов О. В. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності: підручник. Київ, 2018. - 312 с. Допоміжна 1. Зелінська О. В., Євдокімов А. О. Основи управління комерційними ризиками підприємств. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 96–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.96 2. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: Навч. посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 344 с. 3. Клименюк М.М., Брижань І.А. Управління ризиками в економіці: Навч. посібник. – К.: Просвіт, 2017. – 256 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).