Методи і моделі оптимізації трансферних потоків

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.019
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; - здатність навчатися, сприймати набуті знання в предмет­ній області та інтегрувати їх із уже наявними; - здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; - здатність формувати бачення стратегічних перспектив структурних перетворень та динамічних змін у сфері сучасних економічних систем розподілу вартості. фахових: - здатність досліджувати на основі ретроспективної інформації та прогнозувати вхідні та вихідні потоки вартості у рамках реалізації підприємницьких проектів; - знання і розуміння наукових теорій та методів дослідження та оптимізації трансферних потоків; - здатність реалізовувати міжнародні трансферні відносини із дотриманням базових принципів корпоративної культури та фінансової грамотності. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - знання наукових теорій, методів та моделей оптимізації трансферних потоків, шляхом використання математичного моделювання та електронно-обчислювальних технологій; - знання наукових теорій та методів, які використовуються при реалізації економічного прогнозування ефективності комерційної діяльності; - знання інформаційно-аналітичних засобів, які використовуються під час побудови моделей оптимізації трансферних потоків торговельної організації; - уміння формувати і реалізовувати технологію здійснення міжнародних трансферних операцій із дотриманням корпоративної культури та фінансової грамотності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Корпоративна культура і фінансова грамотність у сфері міжнародних трансферних відносин Економіка торговельного підприємства Розробка моделі оптимізації трансферних потоків торговельних організацій Логістика
Короткий зміст навчальної програми: Фінансові потоки та їх класифікація. Управління грошовими потоками. Опитимзація грошових потоків. Моделі планування трансферних потоків. Поняття трансферу. Форми комерціалізації трансферних технологічних потоків
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30% ) - індивідуальне науково-дослідне завдання,підготовка до навчальних занять та контрольних заходів підсумковий контроль (70% ) - екзамен
Рекомендована література: 1. Голіков В.І. Трансфер технологій: Навч.посібник. — Миколаїв: НУК, 2014. — 362 с. 2. Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: [монографія] / С.В. Князь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 332 с. 3. Косарев О. Й. Фінансові потоки в логістичних системах : навч. посібн. / О. Й. Косарев, О. В. Позняк – К. : НАУ-друк, 2010. – 246 с 4. Коваленко Н. Управління грошовим потоками українських підприємств у сучасних умовах господарювання / Н. Коваленко // Економічний аналіз. – 2011. – № 8. – С. 40-44. 5. Матвієць М.В. Диверсифікація грошових потоків підприємства у контексті його фінансової політики / М.В. Матвієць // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 11. – С. 37-41. 6. Майборда О.В. Оптимізація фінансових потоків промислового підприємства: теоретичні аспекти питання / О.В. Майборода // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ. – 2012. - №1(61). – С. 107-110. 7. Перловська Н.В. Обґрунтування критерію ефективності управління грошовими потоками підприємства / Н.В. Перловська // Економічні науки. – 2011. – № 7. – С. 87-90. 8. Ролько О.Ю. Значення ефективності управління грошовими потоками підприємств / О.Ю. Ролько // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 18-22. 9. Харченко В.А. Система управління грошовими потоками підприємства / В.А. Харченко // Вісник економічної науки України. – 2011. - №1. – С. 61-65.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методи і моделі оптимізації трансферних потоків (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; - здатність навчатися, сприймати набуті знання в предмет­ній області та інтегрувати їх із уже наявними; - здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; - здатність формувати бачення стратегічних перспектив структурних перетворень та динамічних змін у сфері сучасних економічних систем розподілу вартості. фахових: - здатність досліджувати на основі ретроспективної інформації та прогнозувати вхідні та вихідні потоки вартості у рамках реалізації підприємницьких проектів; - знання і розуміння наукових теорій та методів дослідження та оптимізації трансферних потоків; - здатність реалізовувати міжнародні трансферні відносини із дотриманням базових принципів корпоративної культури та фінансової грамотності. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - знання наукових теорій, методів та моделей оптимізації трансферних потоків, шляхом використання математичного моделювання та електронно-обчислювальних технологій; - знання наукових теорій та методів, які використовуються при реалізації економічного прогнозування ефективності комерційної діяльності; - знання інформаційно-аналітичних засобів, які використовуються під час побудови моделей оптимізації трансферних потоків торговельної організації; - уміння формувати і реалізовувати технологію здійснення міжнародних трансферних операцій із дотриманням корпоративної культури та фінансової грамотності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Корпоративна культура і фінансова грамотність у сфері міжнародних трансферних відносин Економіка торговельного підприємства Розробка моделі оптимізації трансферних потоків торговельних організацій Логістика
Короткий зміст навчальної програми: Фінансові потоки та їх класифікація. Управління грошовими потоками. Опитимзація грошових потоків. Моделі планування трансферних потоків. Поняття трансферу. Форми комерціалізації трансферних технологічних потоків
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30% ) - індивідуальне науково-дослідне завдання,підготовка до навчальних занять та контрольних заходів підсумковий контроль (70% ) - екзамен
Рекомендована література: 1. Голіков В.І. Трансфер технологій: Навч.посібник. — Миколаїв: НУК, 2014. — 362 с. 2. Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: [монографія] / С.В. Князь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 332 с. 3. Косарев О. Й. Фінансові потоки в логістичних системах : навч. посібн. / О. Й. Косарев, О. В. Позняк – К. : НАУ-друк, 2010. – 246 с 4. Коваленко Н. Управління грошовим потоками українських підприємств у сучасних умовах господарювання / Н. Коваленко // Економічний аналіз. – 2011. – № 8. – С. 40-44. 5. Матвієць М.В. Диверсифікація грошових потоків підприємства у контексті його фінансової політики / М.В. Матвієць // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 11. – С. 37-41. 6. Майборда О.В. Оптимізація фінансових потоків промислового підприємства: теоретичні аспекти питання / О.В. Майборода // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ. – 2012. - №1(61). – С. 107-110. 7. Перловська Н.В. Обґрунтування критерію ефективності управління грошовими потоками підприємства / Н.В. Перловська // Економічні науки. – 2011. – № 7. – С. 87-90. 8. Ролько О.Ю. Значення ефективності управління грошовими потоками підприємств / О.Ю. Ролько // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 18-22. 9. Харченко В.А. Система управління грошовими потоками підприємства / В.А. Харченко // Вісник економічної науки України. – 2011. - №1. – С. 61-65.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).