Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.014
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Під час проходження практики за темою кваліфікаційної роботи студент повинен опанувати систему умінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу - магістр з менеджменту природоохоронної діяльності , основним видом діяльності якого с управлінська діяльність, зокрема управління природоохоронною діяльністю конкретних господарюючих суб’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка, менеджмент, менеджмент природоохоронної діяльності, бізнес-планування.
Короткий зміст навчальної програми: Aналіз показників діяльності підприємства, обсяг реалізації, фінансові результати, кадровий потенціал підприємства, основні фонди підприємства, в тому числі природоохоронного призначення, оцінка фінансово стану підприємства, аналіз екологічних показників діяльності підприємства, аналіз і опис устаткування і технологій, зокрема на предмет захисту атмосфери, літосфери і гідросфери від порушень і забруднень, оцінка впливу підприємства на навколишнє природне середовище як джерела порушень і забруднень;ступінь використання природних ресурсів підприємством у виробничої діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 балів) – диференційований залік.
Рекомендована література: Методичні вказівки з проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність