Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.016
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розв’язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління на підприємствах і в організаціях, ініціювання впровадження новацій у діяльність підприємств і організацій відповідно до узагальненого об’єкта діяльності бакалавра.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка, менеджмент, менеджмент природоохоронної діяльності, бізнес-планування.
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз показників діяльності підприємства, обсяг реалізації, фінансові результати, кадровий потенціал підприємства, основні фонди підприємства, оцінка фінансово стану підприємства, аналіз екологічних показників діяльності підприємства, аналіз і опис устаткування і технологій, оцінка впливу підприємства на навколишнє природне середовище як джерела порушень і забруднень;ступінь використання природних ресурсів підприємством у виробничої діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 балів) – диференційований екзамен.
Рекомендована література: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: організаційно-методичні положення державної атестації: навчальний посібник / Князь С.В., Бець М.Т., Фарат О.В., Косовська В.В. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2019
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).