Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Нагурський Олег Антонович, д.т.н., професор,
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: •нормативно-правове забезпечення та організацію роботи з охорони праці і цивільного захисту на об’єктах господарювання; • заходи безпечності експлуатації технологічного обладнання та устаткування для попередження травматизму під час трудової діяльності; •проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єктах господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків; • методи прогнозування негативних наслідків природних і техногенних надзвичайних ситуацій; вміти: • оцінити та контролювати відповідність умов праці встановленим нормативам, проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з питань захисту від шкідливих виробничих чинників; •вживати заходи безпеки і розробляти рішення для попередження виникнення небезпек на робочих місцях; •обирати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні надзвичайних ситуацій, розрахунку параметрів вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій; • визначити склад сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи охорони праці, безпека життєдіяльності, математика, фізика, загальна хімія
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці. Система управління охороною праці, її складові та функціонування. Розслідування нещасних випадків. Аналіз умов праці в галузі природоохоронної діяльності. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі природоохоронної діяльності. Загальні вимоги безпеки в галузі. Пожежна безпека в галузі природоохоронної діяльності. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Планування заходів захисту в зонах техногенних і природних надзвичайних ситуацій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): письмові звіти з практичної та розрахункової роботи. Підсумковий контроль (50%, залік): письмова робота, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Навчальний посібник. Суми: Університетська книга. 2004. – 495 с. 2. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. - 320 с. 3. Про охорону праці. Закон України. - К., 2011. 4. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI-К: 97с. 5. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та ін. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 6. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування". Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с. 7. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с. 8. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с. 91. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред. проф. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с. 10. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.