Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Люта Оксана Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог; • Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи (методи математичного та комп’ютерного моделювання) з метою нормування виробничої діяльності і прогнозування. Результати навчання: • Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища, застосовуючи методи нормування та прогнозування емісій промислових забруднень: - Знати основи теорії поширення забруднень в атмосфері та водному середовищі. -Знати елементи наукового управління якістю природного середовища. - Вміти розраховувати норми гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у водному, повітряному та ґрунтовому середовищі, а також санітарно-захисні зони промислових підприємств та їх класи. -Знати вплив метеорологічних умов на розповсюдження шкідливих речовин у навколишньому природному середовищі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Метеорологія і кліматологія • Геологія з основами геоморфології • Раціональне природокористування та ресурсозбереження • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів. • Законодавство України в галузі природокористування
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і теоретична база курсу «Нормування і прогнозування емісії промислових забруднень». Елементи теорії процесів переносу і розсіювання забруднень в атмосфері і у водному середовищі. Статистичні моделі розсіювання з точкових джерел. Теорія конвективно-дифузійного розсіювання забруднень. Вплив метеорологічних умов на ефективність розсіювання газових викидів.Емпірична методика розрахунку ефективності розсіювання газових викидів у атмосферу ОНД-86. Нормування і прогнозування якості поверхневих вод в умовах забруднення стічними водами. Теоретичні основи розсіювання забруднень і самоочищення водного середовища. Нормування забруднень в ґрунтовому середовищі та прогнозування забрудненості ґрунтів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль - 30 балів • Екзаменаційний контроль: 1. Письмова компонента - 60 балів 2. Усна компонента - 10 балів
Рекомендована література: 1. Люта О. В. Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень: навчальний посібник / О. В. Люта, В. В. Сабадаш. – Львів: Новий Світ-2000, 2021. – 151 c. 2. М. Е. Берлянд Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985. — 272с. 3. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Имитационные модели динамики экосистем в условиях антропогенного воздействия ТЭС и АЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 176с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).