Технологічні та правові аспекти раціонального природокористування

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.E.016
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. Фахові компетентності: ФКС1.2. Обізнаність щодо основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі екології та охорони навколишнього середовища. Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати навчання: ПР1.2. Уміння розробити заходи зниження негативного впливу об’єкту на стан довкілля та здоров’я населення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Професійна та цивільна безпека • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень • Законодавство України в галузі природокористування
Короткий зміст навчальної програми: Управління охороною атмосферного повітря. Управління раціональним використанням та охороною водних ресурсів. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». Сфера застосування, мета та принципи, суб’єкти стратегічної екологічної оцінки та їх повноваження. Класифікація об’єктів проектування. Інвестиційний процес будівництва в Україні. Характерні помилки та недоліки проекту. Закон України. "Про Оцінку впливу на довкілля" Методи ранжування альтернативних рішень Оцінки впливу на довкілля. Судовий захист природного довкілля та екологічних прав.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Я.О.Адаменко. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Навч. посібник. // Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2014 – 284 с. 2. Экологическая экспертиза. Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.К.Донченко, В.М.Питулько и др. – Москва: «Академия», 2004. – 480 с. 3. Артамонов Б.Б., Міронова Н.Г. Екологічна експертиза: навчальний посібник. - Львів: «Науковий світ-2000», 2012 р. - 142 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Технологічні та правові аспекти раціонального природокористування (курсовий проект)

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.E.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. Фахові компетентності: 1.4. Здатність передбачати наслідки негативної дії на навколишнє середовище внаслідок непродуманої господарської діяльності. Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати навчання: ПР1.4. Уміти спрогнозувати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічного проекту господарської діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень. • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів. • Професійна та цивільна безпека • Законодавство України в галузі природокористування
Короткий зміст навчальної програми: Розробити "Звіт з Оцінки впливу на довкілля". Розрахунок ефективності атмосферного та водоохоронного заходів, використання вторинних енергоресурсів та вибір очисного обладнання.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль - захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. Я.О.Адаменко. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Навч. посібник. // Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2014 – 284 с. 2. Экологическая экспертиза. Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.К.Донченко, В.М.Питулько и др. – Москва: «Академия», 2004. – 480 с. 3. Артамонов Б.Б., Міронова Н.Г. Екологічна експертиза: навчальний посібник. - Львів: «Науковий світ-2000», 2012 р. - 142 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).