Проектування екологічних мереж

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.E.020
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., асистент Голець Наталія Юліанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі. Знати фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища. Дисципліна має на меті формування навичок з проектування екологічних мереж регіонів, екокоридорів, їх оцінки та функціонального призначення. Вивчення навчальної дисципліни «Проектування екологічних мереж» надає майбутнім фахівцям комплекс знань щодо теоретичного та практичного підґрунтя охорони природи, організації, планування та проведення природоохоронної діяльності, формування у студентів системного екологічного мислення та навичок прийняття оптимальних управлінських рішень в галузі проектування екологічних мереж, ефективності природоохоронної діяльності та збалансованого ведення лісового, мисливського та садово-паркового господарства в межах наявних, а також створення нових об’єктів і територій екололгічної мережі. Ця дисципліна знайомить студентів з міжнародними принципами, підходами та національними законодавчими і нормативними основами охорони природи, збалансованого природокористування з метою гармонізації відносин в системі «суспільство-природа». Вона несе екоцентричну функцію та сприяє формуванню екологічної свідомості у студентів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень. • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Етапи розвитку заповідної справи в Україні та формування екомережі. Європейська програма створення екомереж. Особливості формування національних екологічних мереж країн Євросоюзу. Європейські екокоридори. Нормативно-правові засоби формування екомережі. Принципи формування, збереження та використання екомережі.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Гроздинський М.Д., Стеценко М.П. Заповідна справа в Україні: навчальний посібник. // К,: Географіка, 2003. – 306 с. 2. В.М.Самойленко, Н.П.Корогода. Геоінформаційне моделювання екомережі. // К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с. 3. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навчальний посібник. // К.: Арістей, 2007. – 480 с. 4. Товажнянський Л. Л. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посібн. / Л. Л. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий та інш. – Харків: НТУ "ХПІ", 2002. – 304 с.

Проектування екологічних мереж (курсовий проект)

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.E.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., асистент Голець Наталія Юліанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти вибирати оптимальну стратегію щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі. Здатність управляти проектом в процесі проектування екологічної мережі. Дисципліна має на меті формування навичок з проектування екологічних мереж регіонів, екокоридорів, їх оцінки та функціонального призначення. Вивчення навчальної дисципліни надає майбутнім фахівцям комплекс знань щодо теоретичного та практичного підґрунтя охорони природи, організації, планування та проведення природоохоронної діяльності, формування у студентів системного екологічного мислення та навичок прийняття оптимальних управлінських рішень в галузі проектування екологічних мереж, ефективності природоохоронної діяльності та збалансованого ведення лісового, мисливського та садово-паркового господарства в межах наявних, а також створення нових об’єктів і територій екололгічної мережі. Ця дисципліна знайомить студентів з міжнародними принципами, підходами та національними законодавчими і нормативними основами охорони природи, збалансованого природокористування з метою гармонізації відносин в системі «суспільство-природа». Вона несе екоцентричну функцію та сприяє формуванню екологічної свідомості у студентів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень. • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Можливості використання ГІС технологій для побудови екомережі. Проектування екомереж на ландшафтно-екологічній основі. Особливості проектування «ядра» та «екокоридору». Розроблення схеми екомережі. Менеджмент екомережі.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль - захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. Гроздинський М.Д., Стеценко М.П. Заповідна справа в Україні: навчальний посібник. // К,: Географіка, 2003. – 306 с. 2. В.М.Самойленко, Н.П.Корогода. Геоінформаційне моделювання екомережі. // К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с. 3. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навчальний посібник. // К.: Арістей, 2007. – 480 с. 4. Товажнянський Л. Л. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посібн. / Л. Л. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий та інш. – Харків: НТУ "ХПІ", 2002. – 304 с.