Нормативна база екологічного проектування

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.E.019
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. Вміти визначати соціально-екологічну ситуацію на рівні виробничого об’єкту, галузі чи регіону та на їх основі приймати й обґрунтовувати рішення для формування місцевих планів дій з охорони довкілля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень; • Технологічні процеси охорони навколишнього середовища;
Короткий зміст навчальної програми: Об’єкти і суб’єкти екологічного законодавства. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси. Підстави та види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Правове регулювання використання, відтворення та охорони атмосферного повітря, вод і водних ресурсів, земельних ресурсів, надр, лісів, рослинного і тваринного світу, територій природно-заповідного фонду України.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Одноріг З.С., Мальований М.С., Петрушка І.М. Екологічне право. Конспект лекцій. // Вид-во: НУ «ЛП», 2005р., - 90с. 2. Нормативно правові акти України в чинній редакції. [Електронний ресурс]. 3. ДБН А.2.2-1-03. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. - К.: Держкомбударх, 2004. - 20 с. 4. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України /Г.І.Балюк, А.П.Гетьман, Т.Г.Ковальчук та інш.; за заг.ред. Г.І.Балюк.- К.: Юрінком Інтер, 2009.- 368с. 5. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І.Балюк, І.С.Гриценко, Т.Г.Ковальчук та інш.; за заг. ред.Г.І.Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 328с. 6. Соколова А.К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку. Х.: Право, 2009.- 288с. 7. Гавриш, С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства./Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – Київ, 2002. – 634 с. 8. Лемківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник. // К.: Либідь, 2006. 9. Мікієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища.: навч. посібник / М. М. Мікієвич, Н. І. Андрусевич,Т. О. Будякова. – Львів : ЕПЛ, 2004. – 256 с.

Нормативна база екологічного проектування (курсовий проект)

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.E.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог. Уміння самостійно розробити проект «Звіт з оцінки впливу на довкілля».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень; • Технологічні процеси охорони навколишнього середовища;
Короткий зміст навчальної програми: Об’єкти і суб’єкти екологічного законодавства. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси. Підстави та види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Правове регулювання використання, відтворення та охорони атмосферного повітря, вод і водних ресурсів, земельних ресурсів, надр, лісів, рослинного і тваринного світу, територій природно-заповідного фонду України.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (захист курсового проекту): усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Одноріг З.С., Мальований М.С., Петрушка І.М. Екологічне право. Конспект лекцій. // Вид-во: НУ «ЛП», 2005р., - 90с. 2. Нормативно правові акти України в чинній редакції. [Електронний ресурс]. 3. ДБН А.2.2-1-03. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. - К.: Держкомбударх, 2004. - 20 с. 4. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України /Г.І.Балюк, А.П.Гетьман, Т.Г.Ковальчук та інш.; за заг.ред. Г.І.Балюк.- К.: Юрінком Інтер, 2009.- 368с. 5. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І.Балюк, І.С.Гриценко, Т.Г.Ковальчук та інш.; за заг. ред.Г.І.Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 328с. 6. Соколова А.К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку. Х.: Право, 2009.- 288с. 7. Гавриш, С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства./Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – Київ, 2002. – 634 с. 8. Лемківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник. // К.: Либідь, 2006. 9. Мікієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища.: навч. посібник / М. М. Мікієвич, Н. І. Андрусевич,Т. О. Будякова. – Львів : ЕПЛ, 2004. – 256 с.