Стратегія адаптації до змін клімату

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.O.007
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • демонструвати обізнаність щодо вироблення стратегії заходів до змін клімату та вміти приймати рішення щодо ризиків та вразливості до зміни клімату для сфер охорони здоров’я, секторів економіки та природних екосистем; • знати засади міжнародної та вітчизняної політики щодо протидії, пом’якшення наслідків та адаптації до кліматичних змін; • вміти розробляти заходи із адаптації до змін клімату, спричинених техногенним і природнім навантаженням; - знати принципи екологічного нормування в галузі охорони повітряного середовища; • уміти користуватись державною та міжнародною нормативно-правовою базою у сфері протидії кліматичним змінам; • визначати ступінь екологічного ризику і кліматичної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; • вміти планувати та презентувати проекти кліматичної дії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічна оцінка; • Основи промислової екології; • Кліматичний менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні поняття про клімат. Кліматичні системи Землі. Кліматоутворюючі фактори. Поняття про погоду. Періодичні і неперіодичні зміни погоди. Повітряні маси, їх характеристика та вплив на погодні умови. Зміни клімату та екологічно небезпечні метеорологічні явища. Зміни клімату та їх вплив на соціальний та економічний розвиток ЄС та України. Дорожня карта кліматичних цілей України до 2030 року: виробництво та використання енергії, сектор будівель, транспорт, відходи, сільське та лісове господарство, землекористування, тваринництво. Система екологічного страхування. Еколого-економічне стимулювання промисловості в умовах адаптації до змін клімату.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь / [С.П. Іванюта, О. О. Коломієць, О. А. Малиновська, Л. М. Якушенко]; заред. С. П. Іванюти. – К. : НІСД, 2020. – 110 с. 2. Мельник О. С. Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки: навчальний посібник / О. С. Мельник, І. М. Коренева, Л. П. Загородня, І. Г. Данильченко. – Суми: ВВП «Мрія», 2017. – 400 с. 3. Eрік E. Maссей. Досвід Європейського Союзу в адаптації до зміни клімату та застосування його в Україні. – 2012. –. 40 с 4. Дорожня карта кліматичних цілей України до 2030 року. Бачення громадськості. – Центр екологічних ініціатив “Екодія”. Типографія Print Qiuck, ФОП Попов Дмитр Вікторович, Київ, 2020. – 56 с. 5. Climate Change Performance Index. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.climate-change-performance-index.org 6. Ukraine. 2019 National Inventory Report (NIR). [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: https://unfccc.int/documents/195605 7. Лукянихін В. О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком. – Суми: ВТД, 2002. – 316 с.