Концепція сталого розвитку державної кліматичної політики

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.M.011
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Вронська Наталія Юріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. Фахові компетентоності: ФК11. Здатність використовувати на практиці методологічні, нормативно-правові та методичні засади екологічного менеджменту та концепції сталого розвитку, в тому числі і у сфері зміни клімату. Програмні результати навчання: ПР12. Уміти використовувати систему екологічної стандартизації та сертифікації для оцінки антропогенного і природнього навантаження з метою проведення на постійній основі оцінки фактичних очікуваних змін клімату та їх наслідків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Стратегія адаптації до змін клімату; Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Глобальні зміни клімату є процесом адаптації у відповідь на фактичні або очікувані кліматичні впливи. Вивчення змін клімату дозволить знизити негативні наслідки на екосистеми та людську діяльність, а також попередити ризики та прогнозувати наслідки. Зміна клімату на території України підвищує ризики для здоров’я населення, екосистем, водних, лісових ресурсів, сталого функціонування енергетичної інфраструктури та агропромислового комплексу, що може завдати і вже завдає великих збитків. В даному курсі наведений матеріал спрямований на формування у майбутніх спеціалістів знань та умінь у сфері сталого розвитоку в умовах змін клімату, концепції реалізації державної політики зміни клімату на період до 2030 року, міжнародний досвід адаптації до зміни клімату і можливості його застосування в Україні, вплив глобальної зміни клімату на земельні ресурси, сільське господарство, лісове господарство, водні ресурси, енергетику, інфраструктуру, біорізноманіття, здоров’я населення, надзвичайні ситуації, а також пріоритетні напрями державної політики в Україні у сфері адаптації до змін клімату.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): виконання практичних робіт; виконання і захист контрольної роботи; тестовий контроль.
Рекомендована література: 1. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник –К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. – 109 с. 2. Єременко І., Винярська М., Мельник Ю. Кліматична політика України:енергетична складова: К: Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2019. – 43 с. 3. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. К: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. – 176. 4. С. П. Іванюта, О. О. Коломієць, О. А. Малиновська, Л. М. Якушенко. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналітична доповідь. К. : НІСД, 2020. – 110 с. 5. Бабець І.Г. Сталий розвиток і безпека регіону: навч. посібник / І.Г. Бабець - Львів : ЛДУВС, 2015. - 268 с. 6. Національна парадигма сталого розвитку України / Нац. акад. наук України, Держ. установа / За заг. ред. Б. Є. Патона. - К.: Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України", 2012. - 71 с. 7. Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього / За ред. акад. НААН України М. А. Хвесика. - К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розв. НАН України», 2012. – 465 с. 8. Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2012-2012) / За ред. Руденко Л.Г. – К.: Академперіодика, 2014. – 359 с. 9. Стратегія сталого розвитку: підруч. для вищ. навч. закл. / Боголюбов В. М. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 444 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).