Технологічні процеси охорони навколишнього середовища (курсовий проект)

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.E.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: професор Дячок Василь
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність самостійно проводити теоретичний аналіз технологічних процесів. Уміти організувати роботу очисних споруд у відповідності з нормативними вимогами з метою забезпечення оптимального екологічного стану довкілля: • ознайомлення із сучасними конструкціями очисної апаратури, чинними стандартами та нормативними актами; • розробка досконалих технологій очищення виробничих скидів та викидів, грамотне проектування очисних (утилізаційних) установок; • розвиток у студента навичок у веденні інженерних обчислень, підбір та вибір основного та допоміжного обладнання; • уміння користуватись довідковою, періодичною та технічною літературою, методичними рекомендаціями; набуття навичок у проведенні аналізу отриманої інформації, здатності приймати самостійно інженерні рішення в кожному конкретному випадку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень. • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект є завершальним етапом вивчення дисципліни «Технологічні процеси охорони навколишнього середовища» та являє собою велику магістерську роботу, яка є прообразом частини майбутньої магістерської кваліфікаційної роботи. Проект передбачає самостійне виконання, уміння працювати з літературними джерелами, порівнювати і аналізувати варіанти рішень та вибирати оптимальні, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, а також конструктивних навиків магістрантів. Під час роботи над курсовим проектом магістранти виконують технологічні та гідравлічні розрахунки за чинними стандартами, каталогами і довідковою літературою, вибирають апаратуру для очищення промислових викидів, розробляють технологічні схеми очищення для конкретних умов роботи із урахуванням екологічних вимог. Виконання курсового проекту передбачає широке використання комп’ютерної техніки, вміння розв’язувати конкретні задачі та розробляти алгоритми вирішення проблем очищення промислових викидів.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль - захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. –М.: Химия, 1991. 2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М.: Химия, 1971. 3. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и производственных предприятий /Подобщ. ред. В.Н. Самохина. –М.: Стройиздат, 1981. 4. Яковлев С.В. и др. Очистка производственных сточных вод. -М.: Стройиздат, 1985.