Технологічні процеси охорони навколишнього середовища, частина 2

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.E.015
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: професор Дячок Василь
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на довкілля. Уміти розробити технологічні рішення, схеми та виконати технічні розрахунки усіх рівнів складності та виконати частину проектних робіт щодо очищення промислових забруднень: • виявляти джерела забруднення довкілля викидами та відходами; • проводити теоретичний аналіз технологічних процесів; • здійснювати розрахунок очисних інженерних споруд; • проектувати технологічні схеми очищення промислових викидів; • проводити обґрунтування вибору обладнання для реконструкції діючих та створення нових екологічно чистих виробництв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень; • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Технологічні процеси охорони навколишнього середовища дисципліна, яка займається вивченням різновидностей процесів, обладнання та технологій очищення промислових викидів від механічних та хімічних включень, які зводиться до освоєння значної кількості типових технологій, методів та способів, з яких можуть бути синтезовані промислові очисні споруди різного виду складності. В переліку розділів дисципліни вивчаються механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні методи очищення промислових викидів; найпростіші методи та способи контролю забрудненості навколишнього середовища; машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для реалізації методів та способів очищення. Виробляються навички розрахунку та проектування обладнання для здійснення технологічного процесу запобігання забруднення навколишнього середовища.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль у вигляді опитування на практичних заняттях (30%). Підсумковий контроль – іспит (70%).
Рекомендована література: 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ за заг. редакцією проф. А.К.Запольського/. -К.: Лібра, 2000. –552 с. 2. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. -К.: Вища школа, 1993. –227 с. 3. Балабеков О.С., Балтабаев Л.Ш. Очистка газов в химической промышленности. Процессы и аппараты. -М.: Химия, 1991. –251 с.