Законодавство України в галузі природокористування

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.M.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. Фахові компетентності: ФК06. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля. Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати навчання: ПР08. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічна оцінка • Техноекологія • Стратегія адаптації до змін клімату • Професійна та цивільна безпека
Короткий зміст навчальної програми: Об’єкти і суб’єкти екологічного права. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси. Види та принципи права природокористування. Економіко-правові механізми в галузі використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Зміст, види та функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та екологічні злочини. Правове регулювання використання, відтворення та охорони атмосферного повітря, вод і водних ресурсів, земельних ресурсів, надр, лісів, рослинного і тваринного світу, територій природно-заповідного фонду України.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Одноріг З.С. Законодавство України в галузі природокористування. Конспект лекцій. 2. Нормативно правові акти України в чинній редакції. [Електронний ресурс]. 3. К. А. Рябець. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с 4. Екологічне право України. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. За ред. А.П.Гетьмана і М.В.Шульги. – Харків: Право, 2009. – 328с. 5. Екологічне право України. Повний академічний курс за ред. акад. НАН України, проф. Ю.С. Шемшученко. - К., 2005. – 848 с. 6. Екологічне право України. Загальна частина : підручник / М. В. Краснова, Ю. А. Краснова. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2021. – 190 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).