Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.O.012
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Гуглич Сергій Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування: • ознайомлення із сучасними конструкціями очисної апаратури, чинними стандартами та нормативними актами; • розробка досконалих технологій очищення виробничих скидів та викидів, грамотне проектування очисних (утилізаційних) установок; • уміння користуватись довідковою, періодичною та технічною літературою, методичними рекомендаціями; набуття навичок у проведенні аналізу отриманої інформації, здатності приймати самостійно інженерні рішення в кожному конкретному випадку. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічна біотехнологія. • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень. • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів. • Утилізація промислових та побутових відходів. • Оцінка впливу на навколишнє середовище.
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська практика є завершальним етапом вивчення та засвоєння дисциплін та являє собою важливу роботу, яка є прообразом частини майбутньої магістерської кваліфікаційної дипломної роботи. Практика передбачає самостійне виконання, уміння працювати з літературними джерелами, порівнювати та аналізувати варіанти рішень і вибирати оптимальні. Під час виконання практики магістранти виконують технологічні та гідравлічні розрахунки за чинними стандартами, каталогами і довідковою літературою, вибирають апаратуру для очищення промислових викидів, розробляють технологічні схеми очищення для конкретних умов роботи із урахуванням екологічних вимог.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ за заг. редакцією проф. А.К.Запольського/. -К.: Лібра, 2000. –552 с. 2. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. -К.: Вища школа, 1993. –227 с. 3. Балабеков О.С., Балтабаев Л.Ш. Очистка газов в химической промышленности. Процессы и аппараты. -М.: Химия, 1991. –251 с 4. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. –М.: Химия, 1991. 5. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М.: Химия, 1971. 6. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. –М.: Химия, 1987. 7. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и производственных предприятий /Подобщ. ред. В.Н. Самохина. –М.: Стройиздат, 1981. 8. Яковлев С.В. и др. Очистка производственных сточных вод. -М.: Стройиздат, 1985. 9. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. –К.: Будівельник, 1977. 10. Охрана окружающей среды /Под ред. С.В. Белова. –М.: Высш. шк., 1991. 11. Родионов А.И. и др. Оборудование и сооружения для защиты биосферы от промышленных выбросов. –М.: Химия, 1985.