Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Код дисципліни: 7.101.01.O.013
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання: 1 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. 2. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 3. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. Уміння: 1. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог. 2. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. 3. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни підготовки магістра за спеціалізацією «Екологічний контроль та аудит».
Короткий зміст навчальної програми: Вихідні дані для виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Здійснення бібліографічно-пошукової роботи з використанням сучасних інформаційних технологій. Формування плану, методики та обґрунтування проведення дослідження. Проведення дослідження та експерименту. Розрахунок очисних споруд і обґрунтування прийнятих технічних рішень.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист магістерської кваліфікаційної роботи (100%)
Рекомендована література: Мальований М.С., Петрушка І.М., Попович О.Р. Магістерська кваліфікаційна робота: Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для магістрів спеціальностей 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища” та 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)». / Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 12с.