Інтелектуальна власність

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Шибанова А.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання сутності інтелектуальної власності, інституційно-правового поля функціонування інтелектуальної власності, основних нормативно-правових актів, що регулюють захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, питання набуття та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та основи економіки інтелектуальної власності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Стратегія сталого розвитку
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і зміст інтелектуальної власності як результату інтелектуальної діяльності. Система правової охорони інтелектуальної власності. Патентно-ліцензійна політика та патентні дослідження у процесі створення інтелектуальної власності. Поняття та організаційно-економічний механізм управління інтелектуальною власністю.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності. – К.: Либідь, 2002. 2. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність. Навч. пос. – К.: Знання, 2008. – 412с. 3. Цыбулев П. Н. Введение в интелектуальную собственность. – К.: УкрІНТЕЛ, 2000.