Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Д.т.н., професор Сабадаш Віра Василівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької діяльності для дослідження і моделювання схем поводження із відходами. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції моделювання процесів очищення промислових відходів та методологію наукового пізнання: • засвоєння методів ідентифікації та класифікації джерел і видів забруднень довкілля відходами промислових підприємств; • ознайомлення з математичними моделями розсіювання забруднень з типових джерел і принципами екологічного прогнозування якості довкілля; • засвоєння методик проектування гранично-допустимих викидів в атмосферу та гранично-допустимих скидів у водні об'єкти; • вироблення навичок проведення інженерних розрахунків в рамках методик проектування гранично-допустимих викидів та гранично допустимих скидів із застосуванням комп'ютерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень. • Утилізація промислових та побутових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і теоретична база курсу «Методологія дослідження та моделювання процесів очищення промислових відходів». Основні поняття, означення, положення і підходи математичного моделювання, класифікація математичних моделей. Етапи та технологія побудови математичних моделей. Принципи розрахунку поля забрудненості викидами із сукупності розсереджених джерел; перетворення координат. Алгоритм розрахунку. Методика розрахунку ГДВ, необхідної висоти труби, розмірів СЗЗ.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Введение в математическое моделирование: Учебное пособие / Под ред. П. В. Трусова. – М.: Университетская книга, Логос, 2007.– 440 с. 2. Станжицький О.М., Таран Є.Ю., Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання : Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 96 с. 3. Павленко П.М. Основи математичного моделювання систем і процесів: Навчальний посібник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2010.– 198 с.