Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Люта Оксана Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи (методи математичного та комп’ютерного моделювання) з метою нормування виробничої діяльності і прогнозування. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища, застосовуючи методи нормування та прогнозування емісій промислових забруднень: • Знати основи теорії поширення забруднень в атмосфері та водному середовищі. • Знати елементи наукового управління якістю природного середовища. • Вміти розраховувати норми гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у водному, повітряному та ґрунтовому середовищі, а також санітарно-захисні зони промислових підприємств та їх класи. • Знати вплив метеорологічних умов на розповсюдження шкідливих речовин у навколишньому природному середовищі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Оцінка впливу на навколишнє середовище. • Екологічний контроль. • Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і теоретична база курсу «Нормування і прогнозування емісії промислових забруднень». Загальна характеристика методів наукового екологічного прогнозування. Елементи теорії процесів переносу і розсіювання забруднень в атмосфері і у водному середовищі. Класифікація і загальна характеристика джерел забруднення довкілля за часовими і геометричними характеристиками. Інтенсивність емісії. Основні задачі нормування викидів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. М. Е. Берлянд Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985. — 272с. 2. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Имитационные модели динамики экосистем в условиях антропогенного воздействия ТЭС и АЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 176с. 3. Уорк К., Уорнер С. Загрязнение воздуха. Источники и контроль / Пер. С англ. – М.: Мир, 1980. – 530с.