Оцінка впливу на навколишнє середовище

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.O.004
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. Фахові компетентності: ФК06. здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля. Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати навчання: ПР07. Уміти оцінювати потенційний вплив планованих техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень • Інспекційна діяльність; • Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Історія розвитку науково-практичної діяльності «Оцінка впливу на довкілля» в Україні (ХХ ст.- поч. ХХІ ст.). Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». «ДБН А.2.2.-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків та споруд» Мета, задачі, принципи та структура ОВНС. Методи ранжування альтернативних рішень ОВНС. Порядок і етапи виконання ОВНС. Стадії проектування. Підрозділи «Підстави для проведення ОВНС» та «Фізико-географічна характеристика району будівництва». Підрозділ «Загальні відомості про підприємство, що проектується». Підрозділ «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище». Характеристика впливу об'єкта на водне середовище. Аналіз впливу забруднюючих сполук об'єкта господарської діяльності на геологічне середовище та ґрунтовий покрив. Рослинний і тваринний світ. Оцінка впливів запланованої діяльності на соціальне і техногенне середовище. Комплексні заходи по забезпеченню нормативного стану довкілля і екологічної безпеки. Зміст, призначення та статус Таблиці врахування зауважень громадськості. Оцінка впливу на довкілля виробничого об’єкту. Оцінка впливу на довкілля при проектуванні автомобільної дороги. Оцінка впливу на довкілля об’єкту сільськогосподарського призначення. Оцінка впливу на довкілля полігону твердих побутових відходів.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль ( контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%).
Рекомендована література: 1. Я.О.Адаменко. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Навч. посібник. // Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2014 – 284 с. 2. Экологическая экспертиза. Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.К.Донченко, В.М.Питулько и др. – Москва: «Академия», 2004. – 480 с. 3. Артамонов Б.Б., Міронова Н.Г. Екологічна експертиза: навчальний посібник. - Львів: «Науковий світ-2000», 2012 р. - 142 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Оцінка впливу на навколишнє середовище (курсовий проект)

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. Фахові компетентності: ФК07. здатність здійснити комплексну оцінку впливу на природні ресурси, здоров’я людей, стан техногенного середовища внаслідок реалізації планованої діяльності в масштабах обраної території та регіону. Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати навчання: ПР08. Уміти вибрати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від результатів аналізу технологічних процесів та обґрунтування вибору із низки альтернативних варіантів та впровадження безвідходних та ресурсозберігаючих технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень; • Інспекційна діяльність; • Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Успішне вивчення студентом матеріалів дисципліни допоможе здобути навики проведення оцінки об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище, а також розуміння та вирішення конфліктних ситуацій між Інвестором, органами місцевого самоврядування та громадськістю у захисті власних інтересів.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль - захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. Я.О.Адаменко. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Навч. посібник. // Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2014 – 284 с.. 2. Экологическая экспертиза. Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.К.Донченко, В.М.Питулько и др. – Москва: «Академия», 2004. – 480 с. 3. Артамонов Б.Б., Міронова Н.Г. Екологічна експертиза: навчальний посібник. - Львів: «Науковий світ-2000», 2012 р. - 142 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).