Екологічна біотехнологія

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької діяльності у сфері екологічної біотехнології, принципи вирішення екологічних проблем біотехнологічними методами. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти в сфері екологічної біотехнології: • освоєння біометодів для вирішення екологічних проблем; • знати принципи екологічного екогенетичного моніторингу довкілля і живих організмів; • мати теоретичні і практичні навички вибрати біотехнологічні методи для очищення промислових вод та переробки відходів, вибрати і розрахувати очисне обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Біологія та мікробіологія; • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень; • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Екологічна біотехнологія. Розвиток та сфери застосування біотехнології. Cbстема біомоніторингу. Біоіндикація та біотестування довкілля. Класифікація забруднень. Типи біосистем очищення стоків. Аеробні методи очищення стічних вод. Анаеробні методи очищення стічних вод. Специфіка біоочисних комплексів виробництв.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Пирог Т.П. Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія Підручник.-К.: НУХТ, 2008. – 485 с. 2. О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Пороховець, В.П.Новіков. Екологічна біотехнологія. Навчальний посібник; у 2 кн. – Львів: Видавництво Національного університета Львівська політехніка, 2010. ? 368 с. 3. Яворська Г.В., Гудзь В.М., Гнатуш С.О. Промислова біотехнологія: Навчальний посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2002. – 256 с.