Екологічне інспектування

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.E.022
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. Фахові компетентності: ФКС 1.1. Здатність до використання екологічних вимірювально-інформаційних технологій для вирішення задач контролю за станом навколишнього середовища; Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати навчання: ПР1.1. Уміти проводити оцінювання впливу діючого об’єкту господарської діяльності на стан довкілля з метою проведення екологічного інспектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Оцінка впливу на навколишнє середовище • Екологічний контроль; • Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Роль, мета та завдання державного екологічного інспектування. Державний та громадський, відомчий та виробничий екологічний контроль Структура державних органів, котрі здійснюють екологічне інспектування. Права та обов’язки екологічних інспекторів. Нормативи часу при перевірці дотримання природоохоронного законодавства підприємствами. Планування та організація проведення інспекторської перевірки державним екологічним інспектором. Види перевірок. Документальне оформлення перевірки. Адміністративні, дисциплінарні, майнові та кримінальні заходи впливу. Перевірка повітряохоронної діяльності підприємства. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин. Перевірка водоспоживання та водовідведення. Перевірка водоохоронної діяльності. Забруднення водних об’єктів наднормативними скидами. Перевірка використання промисловим підприємством земельних ресурсів. Перевірка об’єктів щодо питань поводження із відходами.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Одноріг З.С., Мальований М.С. Екологічне інспектування. - Конспект лекцій, 2019 - 87 с., № 8570 від 22.02.2019 р. 2. Костров М.М., Бондар О.І., Солодкий В.Д. Помічник екологічного інспектора. – Київ, ДЕА, 2009. 3. Приходько, М. М. Екологічне інспектування: практикум/М. М. Приходько, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 53 с. 4. Солодкий В.Д., Природоохоронне інспектування. Навч. посібник. - Чернівці, Зелена Буковина, 2007 – 396 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).