Концепція сталого розвитку державної кліматичної політики

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.M.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Вронська Наталія Юріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміти використовувати систему екологічної стандартизації та сертифікації для оцінки антропогенного і природнього навантаження з метою проведення на постійній основі оцінки фактичних очікуваних змін клімату та їх наслідків. • знати основні технології при обміні інформацією щодо принципів і стратегій сталого розвитку; • знати основні поняття щодо новизни наукових досліджень в питаннях сталого розвитку; • вміти групувати та аналізувати ефективність заходів впровадження концепції сталого розвитку, з урахуванням сучасного стану розвитку. Формувати пропозиції щодо удосконалення наявних стратегій сталого розвитку; • вміти прогнозувати екологічний слід технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище; • вміти аналізувати стан сталого розвитку в країнах за заданими показниками; використовувати сучасну літературу присвячену соціальним, економічним та екологічним проблемам розвитку країн.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Раціональне природокористування та ресурсозбереження; • Інспекційна діяльність; • Кліматичний менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність сталого розвитку: загальна характеристика та основні засади. Екологічні проблеми у контексті сталого розвитку. Сталий розвиток та зміна клімату. Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. Раціональне використання природних ресурсів в умовах глобальних змін клімату. Ознайомлення із стандартами ISO 14001, 14004, 14010, 14011, 140012, 11020. Пріоритетні напрями державної політики в Україні у сфері адаптації до змін клімату. Заходи по збалансованому землекористуванню природними ресурсами України.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль – усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник –К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. – 109 с. 2. Єременко І., Винярська М., Мельник Ю. Кліматична політика України:енергетична складова: К: Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2019. – 43 с. 3. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. К: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. – 176. 4. С. П. Іванюта, О. О. Коломієць, О. А. Малиновська, Л. М. Якушенко. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналітична доповідь. К. : НІСД, 2020. – 110 с.