Інспекційна діяльність

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.E.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування та в процесі навчання, що передбачає застосування методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; Фахові компетентності: ФКС 2.2. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану суб’єктів господарювання, захистом довкілля та оптимізацією природокористування. Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати навчання: ПР2.2. Демонструвати знання сучасної нормативно-правової бази у сфері охорони навколишнього середовища і природокористування та вміти оцінювати дотримання природоохоронного законодавства на підприємствах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Оцінка впливу на навколишнє середовище • Екологічна оцінка • Кліматичний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Мета та завдання державного екологічного інспектування. Державний та громадський, відомчий та виробничий екологічний контроль. Права та обов’язки екологічних інспекторів. Нормативи часу при перевірці дотримання природоохоронного законодавства підприємствами. Планування та організація проведення інспекторської перевірки державним екологічним інспектором. Види перевірок. Документальне оформлення перевірки. Перевірка повітряохоронної діяльності підприємства. Перевірка водоохоронної діяльності підприємства. Перевірка об’єктів щодо питань поводження із відходами.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): тестування (60%).
Рекомендована література: 1. Нехорошков, В.П. Природоохоронне iнспектування: навч. посiб. / В.П. Нехорошков. - Одеса: Одеська держ. акад. холоду, 2011 – 156 с. 2. Сівак, В.К. Природоохоронне інспектування: навч. посіб. / В.К. Сівак, О.М. Данілова. - 2-е вид., перероб. і доп. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 168 с. 3. Свояк, Н.І. Природоохоронне інспектування: практикум. / Н.І. Свояк. - Черкаси: ТОВ «Маклаут», 2009. - 262 с. 4. Ладиженський, В. М. Екологічне інспектування: конспект лекцій. / Харків: ХНАМГ, 2011. – 31 с. 5. Приходько, М. М. Екологічне інспектування: практикум/М. М. Приходько, Т. В. Кундельська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 53 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).