Аналіз антропогенних факторів кліматичних змін

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.E.026
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.с-г.н., доцент Тимчук Іван Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • формування фундаментальних знань про особливості використання природних ресурсів різними виробництвами і впливу цих виробництв на навколишнє природне середовище; набуття компетентностей щодо екологізації виробничих процесів. • здобуття навиків проведення екологічного та економічного аналізу продукції та освоєння принципів проведення оцінки життєвого циклу продукції. Програмні результати: • вміти визначати екологічні впливи продукції на всіх стадіях життєвого циклу при виробництві, використанні чи утилізації, та запропонувати альтернативи для його мінімізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічна оцінка; • Раціональне природокористування та ресурсозбереження; • Оцінка ризику в екології.
Короткий зміст навчальної програми: Суть оцінки життєвого циклу, її цілі та застосування. Зв’язок ОЖЦ з іншими засобами екологічного аналізу. Визначення системи виробництва, що підлягає ОЖЦ. Інвентаризація ресурсів та забруднень. Категорії продуктів і типи розподілу ресурсів та викидів. Аналіз екологічного впливу. Методи оцінки екологічного впливу при оцінюванні життєвого циклу. Оцінювання життєвого циклу та розвиток продукту. Зелений маркетинг та оцінювання життєвого циклу.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р. Промышленная экология: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. проф. Э.В.Гирусова. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2004. — 527 с.; 2. ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принцип та структура; 3. ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризації; 4. ДСТУ ISO / TR 14049:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації.

Аналіз антропогенних факторів кліматичних змін (курсовий проект)

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.E.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.с-г.н., доцент Тимчук Іван Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • формування фундаментальних знань про особливості використання природних ресурсів різними виробництвами і впливу цих виробництв на навколишнє природне середовище; набуття компетентностей щодо екологізації виробничих процесів. • здобуття навиків проведення екологічного та економічного аналізу продукції та освоєння принципів проведення оцінки життєвого циклу продукції. Програмні результати: • вміти визначати екологічні впливи продукції на всіх стадіях життєвого циклу при виробництві, використанні чи утилізації, та запропонувати альтернативи для його мінімізації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічна оцінка; • Раціональне природокористування та ресурсозбереження; • Оцінка ризику в екології.
Короткий зміст навчальної програми: Суть оцінки життєвого циклу, її цілі та застосування. Зв’язок ОЖЦ з іншими засобами екологічного аналізу. Визначення системи виробництва, що підлягає ОЖЦ. Інвентаризація ресурсів та забруднень. Категорії продуктів і типи розподілу ресурсів та викидів. Аналіз екологічного впливу. Методи оцінки екологічного впливу при оцінюванні життєвого циклу. Оцінювання життєвого циклу та розвиток продукту. Зелений маркетинг та оцінювання життєвого циклу.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (захист курсового проекту): усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р. Промышленная экология: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. проф. Э.В.Гирусова. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2004. — 527 с.; 2. ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принцип та структура; 3. ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризації; 4. ДСТУ ISO / TR 14049:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації.