Системи екоменеджменту та екоконцепція сталого розвитку

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.M.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність використовувати на практиці методологічні, нормативно-правові та методичні засади екологічного менеджменту. Уміти використовувати систему екологічної стандартизації та сертифікації антропогенного навантаження та екологічну інформацію з метою проведення екологічного менеджменту об’єкта господарської діяльності: • знати основні принципи і елементи системи екологічного менеджменту; • знати методологію прогнозування еколого-економічного розвитку підприємства, регіону; • вміти оцінювати ступінь ризику прогнозу еколого-економічного розвитку організованої території; • уміти запроваджувати інновації в галузі екологічного менеджменту; • оцінювати інвестиційний менеджмент з урахуванням екологічних аспектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Оцінка впливу на навколишнє середовище. • Екологічний контроль. • Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і теоретична база курсу. Ознайомлення із стандартами ISО14001, 14004, 14010, 14011, 14012, 11020. Вимоги до розробки екологічної політики. Вимоги до планування управління навколишнім середовищем. Ідентифікація екологічних аспектів і оцінювання пов’язаних з ними впливів на навколишнє середовище. Складання програми управління навколишнім середовищем. Екологічна сертифікація. Вивчення вимог міжнародних та національних стандартів щодо проведення екологічного аудиту. Фінансові механізми реалізації екологічного менеджменту та аудиту.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Лукянихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком. – Суми: ВТД, 2002. – 316 с. 2. Екологічний менеджмент і аудит. Навчальний посібник / під ред. Рижкова С.С. – 3-тє видання доповнене – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 208 с. 3. Шевчук В.Я. та інші. Екологічний аудит: Навколишнє природне середовище. Екоменеджмент. Екостандарти. Підприємництво. Стратегія. Екологічна безпека. Конкурентоспроможність. Екопідприємство: Підручник для студентів екологічних спеціальностей. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.