Фахова іноземна мова

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Цубова О.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб: • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння; • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, користуючись відповідними пошуковими методами; • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань В1 + Кореквізити: Іноземна мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: Моя спеціальність.Особливості стилю науково-технічної літератури. Терміни, скорочення. Опрацювання додаткової технічної літератури.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. -60 Контрольна робота. – 40 Підсумковий контроль: диференційований залік. -100
Рекомендована література: Англійська мова: 1. English for Specific Purposes (ESP) National Curriculum for Universities: Програма з англійської мови для професійного спілкування [Text] / Г. Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І. І. Зуєнок [та інші] / Ministry of Education and Science of Ukraine. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с. МОН України (Лист МОН України № 14/18.2_481 від 02.03.2005 р.). 2.“Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”. Резолюція Ради Європейського союзу 2011 р. 3. Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів. НУ «Львівська політехніка». – 09.06.2016. – 10с. Німецька мова: 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. ‘Deutsch (an den technischen Universitaten)”, М.Весна, Львів, 2009. 3. “Deutsch fur den Beruf”. За ред. М.Весни, В.Задорожного. Растр-7, Львів – 2010. 4. Бориско Н.В. Бизнес-курс немецкого язика. К., „ЛОГОС”, 1998. 5. Словники Французька мова: 1. Parlez-vous francais? Чи розмовляєте французькою мовою?: Навчальний посібник/За ред. І.Ключковської. – Львів: БаК, 2001. – 196 с. 2. Education: un passeport pour le futur: Практичне завдання з розвитку розмовних навичок французької мови для студентів всіх спеціальностей. Ч.1 /Укл. І.М. Ключковська. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 32 c. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012.–152 с. 4. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2013. – 164 с. 5. Словники