Екологічна стандартизація та сертифікація

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.M.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Венгер Любов Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Уміти використовувати систему екологічної стандартизації та сертифікації антропогенного навантаження та екологічну інформацію з метою проведення екологічного аудиту об’єкта господарської діяльності. Знати: • основні поняття метрології, стандартизації та сертифікації; • основні теорії похибок вимірювань, види та методи вимірювань; • метрологічне забезпечення та проведення метрологічної перевірки; • порядок організації робіт з стандартизації; • порядок проведення акредитації та вимог до випробувальних лабораторії та органів з стандартизації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень. • Методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів. • Екологічний контроль.
Короткий зміст навчальної програми: Мета полягає в тому, щоб дати студентам знання правових, організаційних та методичних основ метрології, стандартизації та сертифікації на національному, регіональному та міжнародному рівнях.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. /За ред. Р.В. Бичківського – Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 406 с. 2. М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник. Основи метрології та вимірювальної техніки. Львів, Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2005. 3. Національна система стандартизації. К.: Держспоживстандарт України, 2003. 4. Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин. Львів «Бескид-Біт», 2008.