Екологічне управління

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.E.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності екологічного управління у професійній діяльності: • дати студентам необхідні знання про навколишнє середовище, навчити усвідомлювати, що будь-яке втручання в природу може призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків для здоров’я людей; • акцентувати увагу студентів на тому, що в результаті нераціонального господарювання людини виникли глобальні екологічні проблеми; • показати взаємозв’язок і взаємодію економіки та навколишнього середовища, управління економікою і природокористуванням; • ознайомити студентів з наявною екологічною ситуацією в Україні та шляхи вирішення проблем екологічного характеру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Оцінка впливу на навколишнє середовище • Екологічний контроль; • Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення дисципліни є формування знань з екологічного управління для подальшого їх застосування в професійній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань. — К.: Либідь, 2000. — 287 с. 2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. — К.: Афіша, 2001. — 271 с. 3. Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи екології. — К.: Знання, 2003. — 314 с.