Екологічний контроль

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.E.024
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: доцент Люта Оксана Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність ідентифікувати екологічні правопорушення, здатність визначати розмір економічних збитків від забруднення довкілля та їх відшкодування. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища. 1. вміння застосовувати принципи реалізації державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері: • охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; • екологічною та радіаційною безпекою (у тому числі у пунктах пропуску через державний кордоні в зоні діяльності митниць призначення та відправлення); • біологічною і генетичною безпекою щодо біологічних об’єктів природного середовища; • поводженням з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; 2. Засвоїти основні методи та прийоми виконання екологічного контролю на підприємствах усіх форм власності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічне інспектування, • Оцінка впливу на навколишнє середовище • Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та прикладні аспекти екологічного контролю. Мета та порядок здійснення екологічного контролю. Основні вимоги до організації робіт із екологічного контролю. Види відповідальності за порушення екологічного законодавства. Застосування заходів впливу до порушників екологічного законодавства. Документальне оформлення здійснення екологічного контролю. Здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням природних ресурсів. Екологічний контроль на державному кордоні.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Костров М.М., Сівак В.К., Солодкий В.Д. Державний екологічний контроль, Чернівці, Зелена Буковина, 2006 – 386с. 2. Костров М.М., БондарО.І., Солодкий В.Д. Помічник екологічного інспектора.– Київ, ДЕА, 2009. 3. Коренчук А.М., Солодкий В.Д. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог екологічного законодавства, - Чернівці., Зелена Буковина,1996.

Екологічний контроль (курсовий проект)

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.E.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Доцент Люта Оксана Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність до виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю. Уміти оцінити перспективи впровадження проекту господарської діяльності із врахуванням економічних пріоритетів розвитку регіону та динамічної адаптації (самовідновлення) екосистеми до антропогенного навантаження. Вміти правильно застосовувати вимоги екологічного законодавства при складанні актів обстежень, протоколів адміністративних правопорушень, нарахуванні стягнень запорушення природоохоронного законодавства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічне інспектування; • Оцінка впливу на навколишнє середовище • Екологічний контроль; • Законодавство України в галузі природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Порядок оформлення актів перевірок, приписів, протоколів та постанов про правопорушення. Розрахунок розмірів збитків заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих вод, самоцільне використання вод, понаднормативні скиди стічнихвод. Розрахунок розмірів стягнень та збитків, спричинених забрудненням атмосферного повітря. Визначення розміру шкоди зумовленої забруднення та засміченням земельних ресурсів. Розрахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (захист курсового проекту): усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Костров М.М., Сівак В.К., Солодкий В.Д., Державний екологічний контроль, Чернівці, Зелена Буковина, 2006– 386с. 2. Костров М.М., Бондар О.І., Солодкий В.Д. Помічник екологічного інспектора.– Київ, ДЕА, 2009. 3. Сівак В.К. Природоохоронне інспектування: методичні вказівки до практичних занять з курсу. - Чернівці: ЧНУ, 2009.