Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Екологічний контроль та аудит
Код дисципліни: 7.101.02.O.021
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: професор, д.т.н. Мальований М.С., професор, д.т.н. Гумницький Я.М., доцент, к.т.н. Попович О.Р.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • захист магістерської кваліфікаційної роботи та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни підготовки магістра за спеціалізацією «Екологічний контроль та аудит»
Короткий зміст навчальної програми: Захист магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Захист МКР складається із доповіді тривалістю до 15 хвилин, відповідей на запитання членів ДЕК та всіх присутніх, зачитування відгуків керівника та рецензента, відповідей на зауваження рецензента. Магістр повинен обґрунтувати актуальність теми та охарактеризувати структуру роботи; висвітлити постановку проблеми за темою дослідження; стисло викласти найбільш важливі положення та основний зміст роботи; описати методику й результати дослідження; окреслити можливості практичного використання результатів роботи; визначити перспективи подальших досліджень з обраної тематики та їхню практичну цінність. Тривалість захисту однієї роботи не повинна перевищувати 30 хвилин. Результати захисту МКР оцінюються за шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту, приймається на закритому засіданні. Результати захисту оголошуються після засідання ДЕК прилюдно в день захисту МКР. Студентам, які захистили МКР, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» та видається диплом встановленого взірця.Оцінка, визначена комісією, відображається в протоколі ДЕК та заліковій книжці.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист магістерської кваліфікаційної роботи (100 %)
Рекомендована література: 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. 2. Закон України “Про освіту” в редакції від 23 березня 1996 р. 3. Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 285 від 31.07.1998 р. 4. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 5. Положення про навчання магістрів Львівської політехніки на основі базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра // Ухвалене Вченою радою Львівської політехніки від 5 липня 2000 р., протокол № 31. 6. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, А.Г. Загородній, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свірідов, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36 с. 7. Мальований М.С., Петрушка І.М., Попович О.Р. Магістерська кваліфікаційна робота: Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для магістрів спеціальностей 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища” та 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)». / Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 12с.