Технології проектування природно-техногенних геопарків

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Мокрий В.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання технологій проектування і захисту геопарків, принципів побудови і функціонування природно-антропогенних комплексів, процесів і явищ антропогенізації та ренатуралізації, що відбуваються в природно-техногенних екосистемах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека, моніторинг довкілля
Короткий зміст навчальної програми: Технології проектування і захисту геопарків – перспектива розвитку природно-заповідного фонду. Науково-освітні функції геопарків. України. Геопарки як суб’єкти геоекологічної і геоморфологічної спадщини (геологічні пам’ятки, кар’єри, шахти, копальні). Геотуристичні функції геопарків. Технології організації та створення природоохоронних зон з провідною функцією екотуризму
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Геологічні пам'ятки України. – У 3-ох т. / В.П. Безвинний, С.В. Білецький, та ін. / – К. : Вид-во ДІА, 2006. – Т. 1. – 320 с. 2. Гриценко В.П. Створення геологічних парків – перспектива розвитку природно-заповідного фонду / В.П. Гриценко // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє :– Тернопіль : Вид-во "Підручники і посібники", 2010. – С. 168-171.