Геоекоінформаційні системи

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: асист. Політило Р.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Ознайомити студентів з базовими поняттями геоінформатики та геоінформаційними технологіями в екології, типами гео-даних, зокрема з еко-даними, та їх джерелами, формування системи знань про базовий аналіз екологічних даних та екологічне моделювання, можливості екологічного аналізу та опрацювання еко-даних засобами ГІС, освоєння програмного забезпечення для перегляду ландшафтно-екологічних даних, здійснення простих запитів до геопросторових баз даних та візуалізації екологічної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інноваційні технології в екології Бази даних в екології
Короткий зміст навчальної програми: Геоінформаційні технології в сучасному суспільстві. Структура, компоненти та функції ГІС. Апаратне та програмне забезпечення геоінформаційних систем і технологій. Атрибутивна інформація в ГІС. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації . Технології введення просторових даних. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. Програмні засоби ГІС. Сучасні геоекоінформаційні системи.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) – усне опитування, виконання практичних завдань, - Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) – диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Каркульовський В.І. Методи та засоби комп?ютерних інформаційних технологій. / Львів: Видавництво НУ "Львів. політехніка", 2007 – 62 с. 2. Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования / Тамбов: ТГТУ, Педагогический Интернет-клуб, 2011 – 75 с. 3. Геоінформатика: конспект лекцій. Ч.ІІ. / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 48 с.