Ресурсозберігаючі технології

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.M.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Хомко Н.Ю.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: формування базових знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища, які необхідні для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку; вивчення сутності та основних понять і принципів концепції сталого розвитку суспільства
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Фундаментальні основи розвитку систем. Основи екологічно збалансованого управління соціально-економічним розвитком.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) – усне опитування, виконання практичних завдань - Контрольна робота (70%) – диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку. Навчальний посібник.- Суми: «Університетська книга», 2005.- 654с. 2. Мельник Л.Г., Корінцева О.І. Основи стійкого розвитку: практикум.- Суми: «Університетська книга», 2005.-358с. 3. Бобильов Ю.П., Бригадиренко В.В. і ін . Екологія.- Харків, в-во «Фоліо», 2014.- 666с.