Менеджмент природоохоронної діяльності

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент природоохоронної діяльності» є: - вивчення теоретико-методичних положень сучасного менеджменту природоохоронної діяльності; - механізми та інструменти реалізації менеджменту природоохоронної діяльності; - розробка систем менеджменту природоохоронної діяльності; - використання системи державного менеджменту на практиці; - інновації менеджменту природоохоронної діяльності; - екологічні ризики; - екологічний аудит, експертиза, стандартизація, сертифікація. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: -сутність, принципи, методики, інструменти менеджменту природоохоронної діяльності; - правові основи та нормативну базу; - систему державного менеджменту природоохоронної діяльності; - еколого-економічні аспекти природоохоронної діяльності організацій; - інновації менеджменту природоохоронної діяльності; -способи мінімізації екологічних ризиків; -принципи експертизи та аудиту природних і антропогенних об'єктів; -міжнародний досвід в галузі. вміти: - використовувати еколого-економічні інструменти менеджменту природоохоронної діяльності на практиці; - виявляти причини, передбачати наслідки забруднень довкілля; - визначати можливу ступінь відповідальності за шкоду довкіллю; - проводити комплексну, науково обґрунтовану оцінку об'єктів аудиту та експертизи; - перевіряти відповідність об'єктів експертизи та аудиту вимогам законодавства; - проводити контроль діяльності підприємств з екологічної тематики; - планувати і розробляти природоохоронні заходи; - запроваджувати системи менеджменту природоохоронної діяльності та екологічний маркетинг; - зменшувати екологічні ризики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: екологія економіка природокористовування
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та визначення в системі менеджменту природоохоронної діяльності. Документація в системі менеджменту природоохоронної діяльності. Розробка та впровадження управління навколишнім середовищем відповідно до міжнародних стандартів ІS0 14000. Теоретичні аспекти. Розробка та впровадження управління навколишнім середовищем відповідно до міжнародних стандартів ІS0 14000. Практичні аспекти. Міжнародний досвід і співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природо використання. Місце і роль екологічного аудиту в системі менеджменту навколишнього природного середовища Особливості інтегрованих систем менеджменту природоохоронної діяльності
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль 40% (тести, контрольна робота та усне опитування) підсумковий контроль 60% (залік)
Рекомендована література: 1. Екологічний менеджмент : Навч пос. / За ред.. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлик. – К. : ЦНЛ, 2004.– 407 с. 2. Кожушко Л. Ф. Екологічний менеджмент : Підручник / Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. – К. : Академія, 2007. – 432 с. 3. Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації): Монографія / Кравців В. С. – Л., 2007. — 336 c. 4. Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні та механізми її реалізації / Кравців В. С. –Львів, 2007. – 72 с. 5. Кравців В. С. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) / Під ред. М. І. Долішнього, В. С. Кравціва. – Львів, 1999. – 243 с. 6. Кравців В. С. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) / М. І. Долішній, В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький та ін.; За ред. М. І. Долішній. — Л., 1999. – 243 с. 7. Літвак С. М. Екологічний менеджмент і аудит: Навч. посіб. / Літвак С. М., Рижков С. С., Скороходов В. А. та ін. – Київ : Професіонал, 2007. – 200 с. 8. Лук'янихін В. О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком / Лук'янихін В. О. – Суми : Університ. книга, 2002. – 314 с. 9. Павлов В. І. Еколого-економічні засади формування регіональної політики / В. І. Павлов, І. М. Лешанова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції // Збірник наук. праць НУВГП. – Вип. XI, № 4. – Рівне, 2005. – С. 4-11. 10. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля : Монографія / Скрипчук П. М. – Рівне : НУВГП, 2006 – 350 с.