Технології рекультивації деградованих ландшафтів

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.E.024
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: д.т.н., доцент Мокрий Володимир Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: 1. Знати основи технологій гірничотехнічної і біологічної рекультивації земель, основи побудови і функціонування природно-антропогенних комплексів, а також процеси і явища, що відбуваються у них. 2. Знати нормативно-правової основи рекультивації порушених земель. 3. Знати моделі деградації та виснаження ресурсів порушених земель. 4. Здатність практично застосувати моделі рекультивації порушених земель – вапнування кислих ґрунтів; гіпсування лужних ґрунтів; піскування важких ґрунтів та оглинення піщаних ґрунтів; внесення мінеральних меліорантів пролонгованої дії; мульчування бідних на гумус ґрунтів; сидерація ґрунтів; осушення перезволожених ділянок (дренаж); зрошення засушливих ділянок (іригація); закріплення пісків трав’яною рослинністю; лісомеліорація; фіторемедіація забруднених ґрунтів. Програмні результати: • 1. Інформаційно-аналітичними методами отримувати інформацію щодо поточного стану різних компонентів деградованих ландшафтів; 2. Оцінити технології гірничотехнічної і біологічної рекультивації земель; 3. Прогнозувати стан деградованих ландшафтів на перспективу. 4. Визначати стратегію і принципи рекультивації стан порушених земель; 5. Вміти визначати ступінь порушеності земель, ризики розвитку надзвичайних екологічних ситуацій, обґрунтовувати шляхи вирішення екологічних проблем; 6. Ідентифікувати тип порушених земель; 7. Розробляти екологічно безпечні та економічно доцільні проектні пропозиції з рекультивації та меліорації порушених земель.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геоекоінформаційні системи Дистанційні методи екологічних досліджень Технології проектування природно-техногенних геопарків Технології перероблення та утилізації відходів Інноваційні екологічні технології
Короткий зміст навчальної програми: Курс розроблений для: 1. Вивчення технологій гірничотехнічної і біологічної рекультивації земель; 2. Одержання інформації щодо поточного стану порушених земель у процесі геологорозвідувальних робіт та розробок родовищ корисних копалин; 3. Синтезу інформації щодо поточного і прогнозованого масштабів порушень ландшафтів, впливом порушень земної поверхні на навколишнє середовище; 4. Комплексного забезпечення інформацією про якісні і кількісні характеристики природних ресурсів деградованих ландшафтів, необхідні для контролю якості об'єктів, явищ, процесів навколишнього середовища; 5. Вивчення і порівняння параметрів деградованих ландшафтів, що сприяє вибору оптимальних технологій проектування і напрямків рекультивації (рибогосподарським, рекреаційним, ландшафтнокультурним, сільськогосподарським, лісогосподарським).; 6. Придбання навиків вирішення інженерно-технологічних проблем проектування і відновлення деградованих ландшафтів, захисту порушених земель, збереження природно-техногенної геоспадщини, охорону природи і довкілля.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль, усне опитування (30%); Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1. Рекультивація та фітомеліорація. Навчально-методичний посібник / В.П. Кучерявий, Я.В. Геник, А.П. Дида, М.М. Колодко. – Львів, 2006. – С. 59-61. 13. Краткий толковый словарь по рекультивации земель. - Новосибирск, 1980. 2. Ґрунтознавство: підруч. / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, В. В. Дегтярьов та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка ; ред.-укл. М. О. Горін. - К. : Вища освіта. - С. 572-581. 3. Геологія з основами мінералогії. /за ред. П. В. Заріцького, Д. Г. Тихоненка ; ред.-укл. М. О. Горін. - X. : Майдан, 2009. -584 с