Інноваційні екологічні технології

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.E.025
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: д.т.н., доцент Мокрий Володимир Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: 1. Здатність до організації інноваційної діяльності, проведення оригінальних наукових досліджень, визначати та критично оцінювати основні механізми інноваційних технологій та економіки. 2. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в сфері дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань в галузі інтелектуальної власності як основі інноваційних технологій; 3. Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних досліджень у сфері інноваційних технологій з можливістю подальшої комерціалізації результатів досліджень і розробок. 4. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти у сфері маркетингу інноваційних технологій. 5. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема управління інноваційними проектами та технологіями. Програмні результати: • 1. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення комплексних наукових і практичних завдань з інноваційних технологій. 2. Демонструвати навички самостійного аргументованого вибору та реалізації інноваційних технологій виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та освоєння новітніх інноваційних технологій. 3. Ініціювати, розробляти, реалізовувати та управляти інноваційними проектами та технологіями, здійснювати пошук партнерів для комерціалізації результатів досліджень і розробок. 4. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати реалізації інноваційних технологій, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо подальшого розвитку інноваційного проекту та продукту. 5. Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи та інструменти інноваційних технологій. 6. Вміти знаходити, збирати, перевіряти та на рівні аналізу упорядковувати, аналізувати управлінську інформацію, необхідну для реалізації функцій менеджменту з планування, організації, мотивації та контролю в організації. 7. Знайти оригінальні iнновацiйнi рiшення або розробити iнновацiйнi технологiї, направленi на розв'язання конкретної проблеми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геоекоінформаційні системи Дистанційні методи екологічних досліджень Технології проектування природно-техногенних геопарків Технології перероблення та утилізації відходів Технології рекультивації деградованих ландшафтів
Короткий зміст навчальної програми: Курс розроблений для: 1. Вивчення інноваційних технологій збереження природних ресурсів; 2. Одержання інформації щодо сучасного стану природних ресурсів: поверхневих, підземних, питних вод, атмосферного повітря, ґрунтів, 3. Синтезу інформації щодо поточного і прогнозованого стану відновлюваних природних ресурсів; 4. Комплексного забезпечення інформацією про якісні і кількісні характеристики речовинно-енергетичних ресурсів, необхідні для контролю якості об'єктів, явищ, процесів навколишнього середовища, 5. Вивчення і порівняння параметрів відновлюваних речовинно-енергетичних ресурсів, що сприяє вибору оптимальних технологій проектування і захисту об’єктів навколишнього середовища; 6. Придбання навиків вирішення інженерно-технологічних проблем проектування інноваційних систем енергопостачання, збереження і захисту природи і довкілля.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль, усне опитування (30%); Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1. Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування [Бистряков І.К., Галиця І.О., Данилишин Б.М. та ін..]; за ред. О.В.Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 512 с. 2. Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах.//Економіст.-2007.-№2. -с.32-35. 3. Енергоактивні споруди / Під ред. Е.В.Сарнацкого., Н.П.Селіванова. - М.: Стройиздат, 2003. - 374 с. 4. Інноваційні екологічні технології [Електронний ресурс]. – Доступ з http://www. yandex.ua/images.