Методологія та організація наукових досліджень в екології

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.E.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Погребенник В.Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Оволодіння теоретичними знаннями з питань методології проведення науково-дослідницької роботи, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання методів та засобів організації і виконання наукових досліджень в екології та застосування їх в навчальному процесі під час виконання курсових, дипломних робіт
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління проектами в екології , Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: Організація науково-дослідницької роботи в Україні. Методологічні основи наукового пізнання та творчості. Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР. Пошук, накопичення та опрацювання наукової інформації. Проведення теоретичних досліджень в екології. Експериментальні дослідження в екології. Опрацювання результатів експериментальних досліджень. Оформлення результатів наукової роботи. Впровадження та ефективність наукових досліджень. Організація роботи в науковому колективі. Наукова організація та гігієна розумової праці. Моральна відповідальність вченого.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) — звіти з практичних робіт, усне опитування - Підсумковий контроль (70%) — іспит
Рекомендована література: 1. Погребенник В.Д. Методологія та організація наукових досліджень в екології. Конспект лекцій. Рукопис. – 2012. – 102 с. 2. Єремєєв І. С. Науково-дослідний семінар (Проблеми „вузьких місць”). Навч. посібник. – К.: ДАЖКГ. 2003, 150 с. 3. Єремєєв І.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник . – К.: ДАЖКГ, 2004, 72 с. 4. Кобиляцький Л. Управління проектами. – К.: МАУП, 2002.