Моделювання очищення промислових відходів

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.M.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Мокрий В.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формування системи знань щодо інновацій та механізму управління ними, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві, галузі, регіоні, країні для покращення екології, вивчення складових інноваційної діяльності, впливу інновацій на екологію, засад стратегічного управління інноваціями в екології, змісту та ієрархії інноваційних стратегій, загальні принципи та методи їх реалізації, методів визначення технологічного рівня підприємства та механізмів фінансування інновацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Стратегії сталого розвитку
Короткий зміст навчальної програми: Інновації та інноваційний процес: основні категорії, принципи та механізми. Інновації та інноваційний процес: основні категорії, принципи та механізми. Причини виникнення та суть екологічних інновацій. Інноваційні технології в Україні. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційною діяльністю. Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційні технології. Державне регулювання і управління інноваційною діяльністю. Державне регулювання і управління інноваційною діяльністю.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) – усне опитування, виконання практичних завдань; - Підсумковий контроль (70%) – іспит.
Рекомендована література: 1. Управління ризиками в інноваційній діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак. - Львів. : Львівська політехніка, 2009. - 176с. 2. Гліненко Л.К., Смердов А.А. Технологія інженерного проектування: структурний синтез технічних та біотехнічних систем: Навчальний посібник. - Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. – 204 с. 3. Чухрай Н. І., Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 129 с.