Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Код дисципліни: 7.183.01.O.019
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Викладачі кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Закріплення теоретичних знань зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». - Оволодіння практичними навиками у розв'язанні задач пов’язаними з проблеми захисту навколишнього середовища. - Систематизація необхідних матеріалів для проходження практики. - Здатність до аналізу, оцінювання, опрацювання, інтерпретації та синтезу екологічної інформації та формування баз даних. - Вміння застосовувати науку про технології захисту навколишнього середовища. - Навички роботи із спеціалізованими вимірювально-інформаційними системами та приладами. - Вміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на стан навколишнього середовища. - Вміння визначення відповідності сучасної екологічної ситуації екологічним стандартам, які б забезпечували оптимальний стан довкілля та безпеку життєдіяльності людини.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: всі дисципліни підготовки магістра за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища»
Короткий зміст навчальної програми: У процесі проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студенти ознайомляться з: - структурою та роботою підприємства, на якій проходить практика; - основними законодавчими актами з питань охорони ґрунтів; - загальною нормативно-технічною документацією щодо лабораторних досліджень; - сучасними методами досліджень атмосферного повітря; - сучасними методами досліджень ґрунтів; - сучасними методами досліджень води; - показниками антропогенного впливу.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль: диференційований залік (100 %)
Рекомендована література: 1. Програма практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання