Навчання у сфері безпеки та гігієни праці

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.5
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Корж Галина Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗК1.Здатність ви визначати мету і завдання власної і колективної діяльності, організувати і очолити роботу колективу, готовність до лідерства. ЗК4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ФК1 Здатність приймати ефективні рушення, керувати роботою колективу під час професійної діяльності. ФК5 Здатність до створення і реалізації інноваційних продуктів і заходів у сфері професійної діяльності. ФК6 Здатність застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення у сфері професійної діяльності. ФК8 Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців та нефахівців. РН01. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки. визначатизони підвищеного техногенного ризику і забруднення. РН10. Доносити професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців та широкого загалу, володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять. РН16. Приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ресурси. КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності АіВ1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ2. Відповідальність за внесок до професійних знань та практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Гігієна праці та професійні захворювання. Автоматика систем безпеки та охорона праці
Короткий зміст навчальної програми: Правова база щодо забезпечення навчання і перевірки знань з безпеки і гігієни праці та організаційні моменти навчання. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Створення наказу про підготовку до навчання та перевірки знань з охорони праці. Організація роботи комісії Плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з безпеки і гігієни праці Типові тематичний план і програма навчання з питань безпеки і гігієни праці. Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці для посадових осіб. Навчальні плани і програми спеціального навчання. Програми стажування (дублювання) для конкретних професій Організація проведення інструктажів з охорони праці, розроблення та впровадження інструкцій з безпеки та гігієни праці. Зміст і побудова інструкцій Викладення тексту інструкцій Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію. Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві Перегляд, припинення чинності і скасування інструкцій. Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт (для проведення інструктажів на робочому місці) Журнали реєстрацій Реєстрації вступного інструктажу Реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці Реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві Обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві Обліку навчання з питань охорони праці Форми навчання та перевірки знань з безпеки та гігієни праці Первинне навчання і дублювання. Позачергове навчання. Спеціальне навчання. Курсове навчання Підвищення кваліфікації Допуск працівників до роботи Проведення навчання і перевірки знань з питань безпеки та гігієни праці в закладах освіти Організація навчання і перевірки знань з питань безпеки та гігієни праці в закладах освіти. Навчання з питань безпеки та гігієни праці учнів, студентів, курсантів, слухачів у закладах освіти. Форми перевірки знань з питань безпеки та гігієни праці Екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони праці для посадових осіб. Екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони праці для осіб, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки. Оформлення результатів навчання. Методи проведення навчання з безпеки та гігієни праці. Традиційні методи навчання. Навчання з використанням сучасних видів навчання. Навчання з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів Застосування принципів андрагогіки в навчанні з безпеки і гігієни праці Методичне забезпечення навчального процесу з питань гігієни і безпеки праці. Типове положення про кабінет охорони праці. Закони, нормативно-правові акти, довідкова література Навчальні та наочні посібники, методичні розробки, макети, лекційні матеріали.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – 30% : практичні роботи; підсумковий контроль – 70% : тестові завдання – 60%; усне опитуванняа – 10%.
Рекомендована література: 1. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников — Вид. 2-е, стериотипне. Львів: Афіша, 2000. 348 с. 2.К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. Основи охорони праці: Підручник. 21ге видання, доповнене та перероблене. К.: Основа, 2006. 448 с. 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи:Навчальний посібник.- Вид.2,стереотип. К.: Знання, 2011.486 с. 4. НПАОП 0.00–4.12.05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці