Безпека технологічних процесів

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.1
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент, Солтисік Роман Андрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: ЗН 4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розроблення та реалізації соціально-значущих проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі ЗН6. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту працівників, населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Вміти: УМ4. Проводити аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки УМ7. Проводити обстеження технічного стану, стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизацію УМ11. Аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, нещасного випадку на виробництві, аварії та оцінювати їх наслідки УМ12.Створювати моделі нових систем захисту, розробляти та пропонувати рекомендації щодо практичного застосування результатів експерименту Комунікація: КОМ1. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень КОМ 2. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою. КОМ 3. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців аварійно-рятувальних служб та формувань і широкого загалу Автономія і відповідальність: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових умов та самостійно приймати рішення; АіВ12. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ13. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; АіВ14. Здатність враховувати соціально-політичні процеси в України, правові, демократичні засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика Хімія Основи охорони праці
Короткий зміст навчальної програми: Кольори та знаки безпеки праці Охорони праці гірничодобувних підприємств Техніка безпеки в будівництві Безпека хімічних виробництв Безпека об'єктів енергетики Охорона праці під час виконання робіт на висоті Охорона праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%) включає: - теоретичний матеріал (20%) - письмові звіти з розрахунково-графічної роботи та індивідуальних завдань (40%).
Рекомендована література: 1. Закон України "Про охорону праці" 2. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Навчальний посібник. Суми: Університетська книга. 2004. – 495 с. 3. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Сторожук В. М., Труб Л. В., Лико Х. І. /Практикум із охорони праці. Навчальний посібник/ За ред. к.т.н. Жидецького В.Ц. - Львів, „Афіша”, 2000- 352с. 4. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». 5. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). 6. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будівель і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. 7. НПАОП 26.5-1.02-14. Правила охорони праці у цементній промисловості 8. ДСТУ ISO G 309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір. 9. ДСТУ Б А.3.2-15.2011. Норми освітлення будівельних майданчиків. 10. ДСТУ ISO G 309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір. 11. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 12.НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 15. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 16. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення. 17. НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів 18. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд. 19. ДБН В.2.5-28-2006: 2015 Природне і штучне освітлення. 20.НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 21.НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів 22. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування 23. ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання будівельних машин 24. ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві 25. ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку" 26. ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації" 27. ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень" 28. ДНАОП 5.1.14 — 1.01.96 - Правила - охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства 29. НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухонебезпекою та пожежною небезпекою. 30. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок 31. НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухонебезпекою та пожежною небезпекою.