Гігієна праці та професійні захворювання

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.3
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доц. Кіт Юрій Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ЗН3. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних завдань і проблем • ЗН4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розроблення та реалізації соціально-значущих проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі • ЗН5. Знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень та прогнозів виникнення виробничих небезпек, ризиків та можливих джерел надзвичайних ситуацій, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання. • УМ1. Уміти використовувати фундаментальні закономірності загальнонаукового характеру у професійній діяльності. • УМ3. Визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку надзвичайних ситуацій, аварій, інших небезпечних подій • УМ4. Проводити аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки • УМ9. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності Фізика Біологія Хімія
Короткий зміст навчальної програми: Основні засади виробничої санітарії. Завдання та основні цілі предмету. Принципи гігієни праці. Фізіологія праці як розділ загальної фізіології. Напрями досліджень фізіології праці. Фізіологічна оцінка традиційних та новітніх видів організації праці. Фізіологічна оцінка традиційних та новітніх технологій, сучасного виробничого обладнання. Нормативно-правове забезпечення виробничої санітарії. Оцінка санітарно-гігієнічних заходів при проектуванні, будівництві, розробці нових технологічних процесів. Державна санітарно-гігієнічна експертиза. Характеристика умов праці. Критерії оцінки умов праці на виробництві. Важкість праці. Чинники трудового процесу. Фізичне навантаження. Характеристика умов і характеру праці. Класифікація праці за напруженістю та важкістю. Професійні захворювання та отруєння методи та способи запобігання. Санітарно-гігієнічний контроль на підприємстві, організації, установи. Медичні огляди. Засоби захисту працюючих. Засоби індивідуального та колективного захисту працюючих. Фізичні небезпеки. Ідентифікація. Нормування. Захист. Хімічні небезпеки. Ідентифікація. Нормування. Захист. Вимоги до виробниче освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих приміщень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних та лабораторних робіт Підсумковий контроль (60%): іспит- письмова форма
Рекомендована література: 1. Охорона праці (гігієна праці та виробнича санітарія): навчальний посібник/ І.П. Пістун, І.І. Кельман, В.М. Багнюк, та ін.; За ред. І.П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011. – Ч.1. – 616с. 2. Питання професійної гігієни в системі охорони праці: (Інформ. – аналіт.довід.)/ В.В. Піддубний, О.І. Стовбун. – К.: Логос, 2004. – 195с. 3. Гігієна праці/ А. М. Шевченко, С. В. Алексєєв, Г. О. Гончарук, М. І. Веремєй; за ред. А. М. Шевченка. - К. : Вища шк., 1993. - 583 с. 4. Бобров, О. М. /Производственная санитария и охрана труда : учеб. пособие. Ч. 2 / О. М. Бобров, Л. П. Керб ; Киев. ин-т народного хоз-ва. – К., 1976. - 94с. 5. Пістун, І. П. Охорона праці (психологія безпеки): навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, А. Ю. Трач; - Львів : Тріада плюс, 2010. - 476 с.