Виробничий травматизм та його запобігання

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.2
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Ступницька Н.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: • ЗН1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук, пов’язаних з виробничою, техногенною та природною безпекою • здатність організовувати моніторинг джерел надзвичайних ситуацій, шкідливих і небезпечних виробничих чинників, аналізувати його результати, розроблювати науково-обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із запобігання впливу виробничих небезпек, ліквідування надзвичайних ситуацій. • здатність застосовувати нові підходи (методи) до аналізування процесів, стану об'єктів та прогнозування можливих причин виникнення надзвичайних ситуацій з метою оцінювання ризику та можливих наслідків. вміти: • УМ11. аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, нещасного випадку на виробництві, аварії та оцінювати їх наслідки • використовувати фундаментальні закономірності загальнонаукового характеру у професійній діяльності • визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку надзвичайних ситуацій, аварій, інших небезпечних подій • проводити аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки • оцінювати рівень небезпеки під час виконання професійних обов’язків, виникнення надзвичайної ситуації (аварії) комунікація: • демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень • уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовою. • здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи охорони праці, Безпека життєдіяльності
Короткий зміст навчальної програми: Стан виробничого травматизму в Україні. Основні терміни та визначення. Причини виробничого травматизму. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюванням. Методи аналізу виробничого травматизму. Процедура проведення розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань. Основні принципи та завдання страхування від нещасного випадку. Психологічна надійність людини з огляду безпеки. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Шкідливі та небезпечні чинники при роботі з комп’ютерною технікою. Виробничий травматизм та шляхи зменшення при обробці металу. Причини травматизму в цехах хіміко-термічної обробки. Виробничий травматизм та шляхи зменшення в будівництві. Травматизм при експлуатації балонів та посудин під тиском.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Виконання індивідуальних практичних завдань (30%);. Виконання розрахунково-графічної роботи. (20%) Виконання контрольної роботи (20%) Засвоєння теоретичного матеріалу – тестовий контроль (50 %) Підсумковий контроль: Диференційований залік (залік з оцінкою). Залікова оцінка за курс виставляється за сумою балів поточного контролю.
Рекомендована література: 1. Ступницька Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Виробничий травматизм та його запобігання» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Промислова безпека і охорона праці». 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт курсу. 3. І.П.Пістун, Р.Є.Стець, І.О. Трунова Охорона праці в галузі машинобудування Навч. посібник.- Суми „Університетська книга” 2011,- 557 с. 4. І.П.Пістун, Р.А Яцюк, І.О. Трунова Охорона праці при виконанні зварювальних і термічних робіт. Навч. посібник. – Л. ,,Львівська академія друкарства” 2011.-443с 5. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу. – Львів.: Магнолія, 2012.- 543с. 6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. - Суми.: Університетська книга, 4 вид.,2011.- 495с. 7. Ткачук К.К., Зацарний В.В., Сабарно Р.В. та ін Охорона праці та промислова безпека Навч. Посібн.- К.: Лібра, 2010.- С.560.