Експертиза проектів та технологій

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.4
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: д.т.н., професор Болібрух Борис Васильович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 5. Знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень та прогнозів виникнення виробничих небезпек, ризиків та можливих джерел надзвичайних ситуацій, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання УМ 5. Виконувати експертизу у сфері цивільного захисту, проектів будівництва та проектів містобудівної документації
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Виробничий травматизм та його запобігання Безпека технологічних процесів Кореквізити: Методологія наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Об'єкти і суб'єкти експертизи. Методика проведення експертизи промислової безпеки Оформлення, узгодження і видача висновку експертизи промислової безпеки Порядок і особливості експертизи декларації безпеки промислового об'єкту Порядок розробки проектної документації на будівництво згідно вимог охорони праці Експертиза виробничих процесів та обладнання. Порядок отримання дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та розробки декларацій
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): виконання практичних завдань за індивідуальним завданням. Підсумковий контроль (60 %): екзамен у письмовій формі за завданнями, які складаються з теоретичних завдань та в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу курсу.
Рекомендована література: 1. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно- будівельних спеціальностей: Навчальний посібник / За ред. В. В. Сафонова. – К.: Основа, 2000. – 336 с. 2. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В. В. Березуцького. – Х.: Факт, 2007. – 480 с. 3. Іванов В.М. Технічне діагностування підіймально-транспортних машин. Начальний посібник. – Х.: Форт, 2010. – 248с. ЗМ 1.2, т.8-11 4. Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Шестопалов О.В. Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР /Навчальний посібник/. - Харків: НТУ «ХПІ», 2013.- 224 с.